Open navigation

Công văn 637/GSQL-GQ1 ngày 06/05/2016 Thủ tục nhập khẩu xe chạy trong sân golf

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
 ----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 637/GSQL-GQ1

V/v thủ tục NK xe chạy trong sân golf

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan Tp. Hải Phòng.

Trả lời công văn số 855/HQHP-GSQL ngày 3/2/2016 của Cục Hải quan Tp. Hải Phòng về việc nêu tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Liên quan đến nội dung này, Cục Giám sát quản lý về Hải quan đã có công văn số 313/GSQL-GQ1 ngày 8/3/2016 trao đổi với Cục Đăng kiểm Việt Nam - Bộ Giao thông vận tải. Tại công văn trả lời số 1037/ĐKVN-VAQ ngày 18/3/2016; Cục Đăng kiểm Việt Nam nêu rõ: “các phương tiện được chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 86/2014/TT-BGTVT đều là Xe chở người bốn bánh có gắn động cơ (không phải là ô tô và cũng không phải là xe máy chuyên dùng”. Đề nghị Cục Hải quan Tp. Hải Phòng căn cứ ý kiến của cơ quan quản lý chuyên ngành tại công văn số 1037/ĐKVN-VAQ dẫn trên để xem xét, giải quyết thủ tục hải quan cho doanh nghiệp đúng quy định.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Cục Hải quan Tp. Hải Phòng biết, thực hiện./.

(Gửi kèm công văn số 1037/ĐKVN-VAQ ngày 18/3/2016)

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
 - Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Ngô Minh Hải

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.