Open navigation

Công văn 6383/BTC-TCHQ ngày 12/05/2016 Áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày đối với hàng hóa nhập khẩu là nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng xuất khẩu

BỘ TÀI CHÍNH
 ----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6383/BTC-TCHQ

V/v áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày hàng SXXK

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2016

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân Tp.Hồ Chí Minh.

Bộ Tài chính nhận được công văn số 1324/UBND-TM ngày 26/3/2016 của Ủy ban nhân dân Tp.Hồ Chí Minh đề nghị cho phép Công ty TNHH Điện tử Samsung được áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày đối với hàng hóa nhập khẩu là nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng xuất khẩu. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Bộ Tài chính nhất trí với đề nghị của Ủy ban nhân dân Tp.Hồ Chí Minh về việc áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu đối với Công ty TNHH Điện tử Samsung, doanh nghiệp ưu tiên hoạt động trong lĩnh vực công nghệ cao.

Bộ Tài chính thông báo để Quý cơ quan biết và chỉ đạo cơ quan, tổ chức có liên quan, Công ty TNHH Điện tử Samsung thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng (để báo cáo);
- Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh (để t/hiện);
- Công ty TNHH Điện tử Samsung (để t/hiện);
(Đ/c: Lô 1-11 D2 KCN cao - Q.9 -Tp.HCM)
 - Lưu: VT, TCHQ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.