Open navigation

Công văn 640/GSQL-GQ2 Bán phế liệu, phế phẩm nằm trong định mức

 

 

TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

----------

CỘNG HÒAHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 640/GSQL-GQ2

V/v bán phế liệu, phế phẩm nằm trong định mức

Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2016

 

 

 

Kính gửi:  - Cục Hải quan TP Nội;

- Công ty TNHH Wise Pacific Apparel Việt Nam. (Đ/c: Lô số 1, KCN Khai Quang, Phường Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc)

 

Cục Giám sát quản về Hải quan nhận được công văn số 02/WP-PLPP/2016 ngày 14/4/2016 của Công ty TNHH Wise Pacific Apparel Việt Nam vướng mắc về việc bán phế liệu, phế phẩm nằm trong định mức. Về vấn đề này, Cục Giám sát quản về Hải quan ý kiến như sau:

 

Do nguyên liệu vải nhập khẩu từ nước ngoài đã trải qua quá trình sản xuất mới tạo thành vải phế liệu, phế phẩm; do vậy, vải phế liệu, phế phẩm không chịu sự Điều chỉnh của Quyết định số 73/2014/QĐ-TTg ngày 19/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Đề nghị Cục Hải quan TP Nội chỉ đạo Chi cục Hải quan Vĩnh Phúc căn cứ quy định tại Điểm đ, Khoản 4 Điều 103 Thông số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn Công ty thực hiện.

 

Cục Giám sát quản về Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP Nội, Công ty TNHH Wise Pacific Apparel Việt Nam biết, thực hiện./.

 

 

 

 


 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, GQ2 (3b).


KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

Quân

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.