Open navigation

Công văn 646/GSQL-GQ1 ngày 12/05/2016 Thủ tục hải quan tại cảng cạn

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 646/GSQL-GQ1

V/v thủ tục hải quan tại ICD.

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.

Trả lời công văn số 179/HQĐNa-GSQL ngày 26/01/2016 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai liên quan đến việc thủ tục hải quan tại ICD, Cục Giám sát quản lý Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Thủ tục nhập khẩu mặt hàng phế liệu:

Liên quan đến nội dung này, Tổng cục Môi trường - Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có công văn số 845/TCMT-KSON ngày 21/4/2016 gửi Tổng cục Hải quan trong đó nêu rõ: “cảng cạn (ICD) có chức năng là cửa khẩu, có rất nhiều cảng ICD trên lãnh thổ Việt Nam, nhiều cảng nằm sâu trong nội địa hoặc ngay trung tâm các thành phố lớn, vì vậy nếu phế liệu nhập khẩu được vận chuyn về cảng ICD sâu trong nội địa mới tiến hành kiểm tra thực tế để thông quan thì sẽ khó khăn cho hoạt động nghiệp vụ của cơ quan Hải quan, không kiểm soát được rủi ro về môi trường khi vận chuyển phế liệu cũng như xử lý phế liệu nếu vi phạm các quy định của pháp luật hiện hành”. Tổng cục Môi trường đ nghị “Tng cục Hải quan, Bộ Tài chính chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị hải quan thực hiện thủ tục kiểm tra thực tế để thông quan phế liệu nhập khu ngay tại cửa khu nhập đầu tiên khi lô hàng phế liệu cập cảng, tạm thời không thực hiện thủ tục kiểm tra thực tế và thông quan tại cảng cạn (ICD)”.

2. Đối với hàng hóa tạm nhập - tái xuất, tạm xuất - tái nhập:

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập - tái xuất, tạm xuất - tái nhập thực hiện theo hướng dẫn tại Mục 1 Chương IV Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai biết, thực hiện./.

(Gửi kèm công văn số 845/TCMT-KSON ngày 21/4/2016)

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
 - Lưu: VT, GQ
1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Ngô Minh Hải

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.