Open navigation

Công văn 651/GSQL-GQ3 Cấp Giấy phép nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại

 

 

TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒAHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 651/GSQL-GQ3

V/v cấp Giấy phép nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại

Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2016

 

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hà Nội

 

Trả lời công văn số 1436/HQHN-GSQL ngày 10/5/2016 của Cục Hải quan thành phố Nội về việc cấp Giấy phép nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại, Cục Giám sát quản về Hải quan - Tổng cục Hải quan ý kiến như sau:

 

1. Căn cứ các quy định pháp luật hiện hành thì hiện không quy định hạn chế việc 1 công ty nước ngoài cho biếu, tặng nhiều tổ chức, nhân tại Việt Nam.

 

2. Việc cấp Giấy phép căn cứ trên hồ liên quan, nội dung giải trình của Doanh nghiệp thuộc thẩm quyền xem xét, giải quyết của Cục Hải quan thành phố Nội. Lưu ý, khi xem xét cấp phép cần xem xét kỹ về mối quan hệ hợp tác giữa bên tặng bên nhận (hợp đồng, hóa đơn, thanh toán tiền hàng...) để tránh lợi dụng.

 

Đề nghị Cục Hải quan thành phố Nội căn cứ hồ liên quan, nội dung giải trình của Công ty TNHH Sản xuất Thành Tín để xem xét thực hiện việc cấp Giấy phép nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại theo quy định.

 

3. Trong trường hợp cấp giấy phép nhập khẩu, đề nghị Cục Hải quan thành phố Nội văn bản thông báo việc cấp giấy phép nhập khẩu xe cho Cục Thuế địa phương nơi doanh nghiệp đăng kinh doanh để Cục thuế địa phương theo dõi, tính thuế xe theo quy định chỉ đạo Chi cục Kiểm tra sau thông quan thực hiện kiểm tra sau thông quan để xem xét thực sự quà biếu tặng không hay quan hệ mua bán nhưng không thể hiện hình thức thanh toán.

 

Cục Giám sát quản về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời nội dung trên để Cục Hải quan thành phố Hà Nội biết và thực hiện./.

 

 

 

 


 

Nơi nhận:

- Như trên;

- PTCT Ngọc Anh (để b/cáo);

- Lưu: VT, GQ3 (3b).


KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Nhất Kha

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.