Open navigation

Công văn 827/TXNK-PL ngày 10/05/2016 Mã số thuế nhập khẩu

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
 ----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 827/TXNK-PL

V/v mã số thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2016

 

Kính gửi: Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam.

Cục Thuế Xuất nhập khẩu - Tổng cục Hải quan nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam kính chào Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam và xin trân trọng phúc đáp công văn số J.F:344/2016 ngày 04/05/2016 của Quý Đại sứ quán về mã số hàng hóa nhập khẩu của Công ty TNHH Thép Vina Kyoei như sau:

Về việc phân loại đối với 03 mặt hàng nhập khẩu là Hệ thống phát hiện phóng xạ tại khu vực cân xe tải, con lăn của máy cán thép và bạc lót trục của máy cán thép nêu tại công văn 040516/VKS-KTST-Thuế ngày 04/05/2016 của Công ty TNHH Thép Vina Kyoei, Cục Thuế Xuất nhập khẩu đã có công văn số 534/TXNK-PL ngày 04/05/2016 tham gia ý kiến gửi Cục Kiểm tra sau thông quan - Tng cục Hải quan nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Theo chức năng và thẩm quyền quy định, Cục Kiểm tra sau thông quan là đơn vị chủ trì thực hiện Kết luận kết quả kiểm tra sau thông quan tại trụ sở Công ty TNHH Thép Vina Kyoei.

Do vậy, Cục Thuế Xuất nhập khẩu đề nghị Công ty TNHH Thép Vina Kyoei liên hệ trực tiếp với Cục Kiểm tra sau thông quan để được giải quyết cụ thể.

Nhân dịp này Cục Thuế Xuất nhập khẩu - Tổng cục Hải quan nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xin gửi tới Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam lời chào trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/cáo);
 - Công ty TNHH thép Vina K
yoei (thay trả lời CV 040516/VKS-KTST-Thuế)
- Vụ HTQT (để biết);
- Cục KTSTQ (để phối hợp);
 - Lưu: VT, PL-Hằng (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.