Open navigation

Công văn 872/TXNK-CST ngày 13/05/2016 Thông báo về thủ tục miễn thuế nhập khẩu cho gói thầu “Mua sắm thiết bị dạy nghề”

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ
 XUẤT NHẬP KHẨU

 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 872/TXNK-CST

V/v thủ tục miễn thuế nhập khẩu cho góthầu “Mua sắm thiết bị dạy nghề”

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2016

 

Kính gửi: Ban Quản lý các dự án Dạy nghề vốn ODA.
 (Số 1 ngõ 17 Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội)

Cục Thuế xuất nhập khẩu - Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 309/BQLCDA-TCGN ngày 21/04/2016 và công văn số 362/BQLCDA-TCGN ngày 05/05/2016 của Ban Quản lý các dự án Dạy nghề vốn ODA đề nghị hướng dẫn thủ tục miễn thuế nhập khẩu cho gói thầu “Mua sắm thiết bị dạy nghề” thuộc dự án “Thành lập 5 trường cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc”Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Cục Thuế xuất nhập khẩu đã có công văn số 868/TXNK-CST ngày 13/05/2016 chuyển công văn số 309/BQLCDA-TCGN và công văn số 362/BQLCDA-TCGN của Ban Quản lý các dự án (kèm hồ sơ) để Cục Hải quan TP. Hà Nội xem xét, hướng dẫn thực hiện. Đề nghị Ban Quản lý các dự án liên hệ trực tiếp với Cục Hải quan TP. Hà Nội và cung cấp đầy đủ hồ sơ để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Thuế xuất nhập khẩu - Tổng cục Hải quan thông báo để Ban Quản lý các dự án Dạy nghề vốn ODA được biết.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan TP. Hà Nội (để phi hợp);
- Lưu: VT, CST (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Ngọc Hưng

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.