Open navigation

Công văn 1495/BHXH-TCKT ngày 26/04/2016 Chấn chỉnh công tác quản lý, sử dụng xe ô tô chuyên dùng

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
 ----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1495/BHXH-TCKT

V/v chấn chỉnh công tác quản lý, sử dụng xe ô tô chuyên dùng

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2016

Kính gửi:

Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành ph trực thuộc Trung ương;
Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
Văn phòng Bảo him xã hội Việt Nam.

Ngày 22/3/2016, Bo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam ban hành Quyết đnh số 415/QĐ-BHXH về Quy chế quản lý và sử dụng xe ô tô chuyên dùng tại các đơn vị thuộc hệ thống BHXH Vit Nam (Quy chế sử dụng xe ô tô chuyên dùng). Căn c Quy chế sử dụng xe ô tô chuyên dùng, BHXH Việt Nam yêu cu các đơn vị nghiêm túc thực hiện một s nội dung sau:

1. Quản lý sử dụng xe ô tô chuyên dùng đúng Mục đích sử dụng được quy định tại Điều 3 Quy chế sử dụng xe ô tô chuyên dùng.

2. Các đơn vị không được sử dụng xe ô tô chuyên dùng cho việc riêng, trao đi, cho mượn, cho thuê hoặc sử dụng vào các Mục đích khác ngoài nhiệm vụ quy định ti Điều 3 Quy chế sử dụng xe ô tô chuyên dùng; không được thay đi Logo in tại hai bên cửa trước của xe như: Làm mờ, dán đè, thay đổi hình dáng, kích thước Logo.

3. Thủ trưởng các đơn vị được giao quản lý, sử dụng xe ô tô chuyên dùng chu trách nhim trước Tổng Giám đốc về việc quản lý, sử dụng xe ô tô chuyên dùng.

4. BHXH Việt Nam sẽ tổ chức kiểm tra việc thực hiện Quy chế sử dụng xe ô tô chuyên dùng. Nếu đơn vị nào thực hiện không đúng quy định, Thủ trưởng đơn vị phải chịu kỷ luật trước Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thực hiện nghiêm túc nội dung Công văn này./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (đ b/c);
 - Lưu
: VT, TCKT (3).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
 Nguyễn Đình Khương

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.