Open navigation

Công văn 2934/VPCP-ĐMDN ngày 28/04/2016 Hướng dẫn chính sách đối với người lao động theo Quyết định 22/2015/QĐ-TTg

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2934/VPCP-ĐMDN

V/v hướng dẫn chính sách đối với người lao động theo Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2016

Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Về đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (công văn số 682/LĐTBXH-LĐTL ngày 07 tháng 3 năm 2016), ý kiến các Bộ: Tài chính (công văn số 4194/BTC-TCDN ngày 30 tháng 3 năm 2016), Tư pháp (công văn số 1104/BTP-PLDSKT ngày 07 tháng 4 năm 2016), Nội vụ (công văn số 1545/BNV-CCVC ngày 08 tháng 4 năm 2016) và ý kiến của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (công văn số 381/TLĐ ngày 23 tháng 3 năm 2016) trình Thủ tướng Chính phủ về việc hướng dẫn chính sách đối với người lao động theo Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đồng ý với đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội như sau:

- Công chức, viên chức và người lao động có tên trong danh sách lao động thường xuyên tại thời Điểm công bố giá trị đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi được hưởng các chính sách ưu đãi quy định tại các Khoản 1, 2, 4, 5 và 6 Điều 21 Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.

- Công chức, viên chức và người lao động được tuyển dụng lần cuối cùng vào đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi trước ngày 18 tháng 10 năm 2000 (ngày Nghị quyết số 16/2000/NQ-CP của Chính phủ về việc tinh giản biên chế trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp có hiệu lực thi hành) tại thời Điểm công bố giá trị đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi, không bố trí được việc làm sau khi chuyển đổi được hưởng chính sách như đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, PTTg Vương Đình Huệ;
- Các Bộ: TC, NV, TP, KH&ĐT;
- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;
- Ban Chỉ đạo ĐM&PTDN;
- VPCP: BTCN, PCN Lê Mạnh Hà, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KGVX, KTTH;
 - Lưu: VT, ĐMDN (3).DH

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
 Lê Mạnh Hà

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.