Open navigation

Công văn 779/TTg-KTTH Triển khai Đề án phát triển thương hiệu gạo Việt Nam


THỦ TƯỚNG CHÍNH P

-------

HỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 779 / TTg - KTTH

V/v triển khai Đề án phát triển thương

Việt Nam

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2016

hiệu gạo

Kính gửi: - Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông;

 • Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

 • Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

 • Hiệp hội Lương thực Việt Nam.

Về đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 1831 / TTr - BNN - CB ngày 08 tháng 3 năm 2016; ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 2462 / BKHĐT - KTNN ngày 01 tháng 4 năm 2016, Bộ Công Thương tại văn bản số 2745 / BCT - XNK ngày 29 tháng 3 năm 2016, Bộ Khoa học và Công nghệ tại văn bản số 1078 / BKHCN - CNN ngày 29 tháng 3 năm 2016 và số 1040 / BKHCN - SHTT ngày 25 tháng 3 năm 2016, Hiệp hội Lương thực Việt Nam tại văn bản số 150 / CV / HHLTVN ngày 04 tháng 4 năm 2016 về việc triển khai dự án trọng điểm thuộc Đề án phát triển thương hiệu gạo Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 706 / QĐ - TTg ngày 21 tháng 5 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:


 1. Đồng ý đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 1831 / TTr - BNN-CB nêu trên, theo đó gộp 05 dự án trọng điểm thực hiện Đề án quy định tại Khoản 5 Mục III Điều 1 Quyết định số 706 / QĐ - TTg ngày 21 tháng 5 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ thành 01 dự án chung: Dự án quản lý và phát triển thương hiệu gạo Việt Nam; gồm 05 hợp phần sau đây:


  1. Hợp phần 1: Xây dựng và quản lý thương hiệu gạo quốc gia.


  2. Hợp phần 2: Phát triển thương hiệu gạo quốc gia đối với một số sản phẩm gạo chủ lực của vùng Đồng bằng sông Cửu Long;


  3. Hợp phần 3: Bảo hộ thương hiệu gạo Việt Nam và hỗ trợ các doanh nghiệp đăng ký bảo hộ thương hiệu gạo trên thị trường quốc tế;


  4. Hợp phần 4: Quảng bá thương hiệu gạo Việt Nam đến người sản xuất, doanh nghiệp và người tiêu dùng;


  đ) Hợp phần 5: Xúc tiến xuất khẩu và phát triển thị trường cho doanh nghiệp và sản phẩm mang thương hiệu gạo Việt Nam.


  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan, hiệp hội liên quan xây dựng dự toán kinh phí thực hiện dự án nêu trên

  theo quy định tại Điểm b Khoản 12 Mục V Điều 1 Quyết định số 706 / QĐ - TTg ngày 21 tháng 5 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ.


 2. Yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan khẩn trương, chủ động triển khai đồng bộ, có hiệu quả những nội dung, giải pháp và nhiệm vụ thực hiện Đề án được giao tại Quyết định số 706 / QĐ - TTg nêu trên. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm đôn đốc, tổng hợp kết quả triển khai thực hiện Đề án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12 năm 2016./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;

 • VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KTN, TKBT, TH, TGĐ Cổng TTĐT;

 • Lưu: VT, KTTH(3). LT.

THỦ TƯỚNG


Nguyễn Xuân Phúc

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.