Open navigation

Công văn 1712/TCT-KK ngày 25/04/2016 Kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng vãng lai

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1712/TCT-KK

V/v: Kê khai, nộp thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2016

Kính gửi: Công ty Ajinomoto Việt Nam

Trả lời Công văn số 163/CU_AJI_2006 đề ngày 02/02/2016 của Công ty Ajinomoto Việt Nam, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm đ Khoản 1 và Khoản 6 Điều 11, Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 và Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính),

Theo trình bày của Công ty Ajinomoto Việt Nam (sau đây gọi là “Công ty”): Công ty có địa chỉ trụ sở chính tại Khu công nghiệp Biên Hòa 1, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai thuê kho hàng tại Thành phố Hải Phòng để chứa hàng và kinh doanh; Hoạt động kinh doanh của Công ty tại Hải Phòng theo hình thức: hàng ngày nhân viên bán hàng dùng xe chở hàng để đi bán vãng lai trong tỉnh; cuối ngày, nhân viên bán hàng làm báo cáo bán hàng, báo cáo tồn kho, gửi về phòng kế toán; mọi hoạt động bán hàng đều được quản lý, điều hành trực tiếp từ trụ sở chính.

Căn cứ quy định nêu trên, Công ty thực hiện khai và nộp thuế giá trị gia tăng vãng lai đối với doanh thu bán hàng của kho hàng tại Thành phố Hải Phòng.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty được biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế tỉnh Đồng Nai;
- Cục Thuế TP.Hải Phòng;
- Vụ CS, PC (TCT);
 - Lưu: VT, KK(2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI
 VÀ KẾ TOÁN THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Nguyễn Thị Thu Phương

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.