Open navigation

Công văn 1723/TCT-KK ngày 25/04/2016 Đề nghị hướng dẫn chính sách thuế liên quan đến việc kê khai, nộp thuế cho chi nhánh trực thuộc

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1723/TCT-KK

V/v đề nghị hướng dẫn chính sách thuế

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2016

Kính gửi: Công ty xăng dầu Phú Thọ
(Đ/c: S 2470, Đại lộ Hùng Vương, phường Vân Cơ, thành ph Việt trì, tỉnh Phú Thọ)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 70/PLXPT-KTTC ngày 21/03/2016 của Công ty xăng dầu Phú Thọ liên quan đến việc kê khai, nộp thuế cho chi nhánh trực thuộcVề việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm c, d, đ khoản 1 điều 11 Thông tư số 156/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hưng dẫn về khai thuế GTGT đối với trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính:

“c) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc nộp h sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc; nếu đơn vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của người nộp thuế.”

d) Trường hợp người nộp thuế kê khai, nộp thuế theo phương pháp khấu trừ có cơ sở sản xuất trực thuộc (bao gồm cả cơ sở gia công, lắp ráp) không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu đóng trên địa bàn cấp tỉnh, thành ph trực thuộc Trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính thì:

Nếu cơ sở sản xuất trực thuộc có hạch toán kế toán thì phải đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ tại địa phương nơi sản xuất, khi điều chuyn bán thành phm hoặc thành phm, kể cả xuất cho trụ sở chính phải sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng làm căn cứ kê khai, nộp thuế tại địa phương nơi sản xut.

Nếu cơ sở sản xuất trực thuộc không thực hiện hạch toán kế toán thì người nộp thuế thực hiện khai thuế tại trụ sở chính và nộp thuế cho các địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc. Số thuế giá trị gia tăng phải nộp cho các địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc được xác định theo tỷ lệ 2% (đi với hàng hóa chịu thuế suất thuế GTGT 10%) hoặc theo tỷ lệ 1% (đi với hàng hóa chịu thuế suất thuế GTGT 5%) trên doanh thu theo giá chưa có thuế GTGT của sản phẩm sản xuất ra. Việc xác định doanh thu của sản phm sản xuất ra được xác định trên cơ sở giá thành sản phẩm hoặc doanh thu của sản phm cùng loại tại địa phương nơi có cơ sở sản xuất.

đ) Trường hợp người nộp thuế có hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh và chuyn nhượng bt động sản ngoại tỉnh không thuộc trưng hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều này, mà không thành lập đơn vị trực thuộc tại địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính (sau đây gọi là kinh doanh xây dựng, lp đặt, bán hàng vãng lai, chuyn nhượng bất động sản ngoại tỉnh) thì người nộp thuế phải nộp h sơ khai thuế cho cơ quan thuế quản  tại địa phương có hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai và chuyn nhượng bt động sản ngoại tỉnh...”

Căn cứ các quy định nêu trên:

Trường hợp Công ty xăng dầu Phú Thọ (tỉnh Phú Thọ) có đơn vị trực thuộc kinh doanh xăng dầu tại tỉnh Hòa Bình là Chi nhánh Cửa hàng xăng dầu số 57. Chi nhánh cửa hàng xăng du s 57 kinh doanh mặt hàng thuộc danh mục có điều nhưng chỉ hoạt động như một cửa hàng (địa điểm kinh doanh thông thường) không có bộ máy kế toán, tài khoản ngân hàng; không có hóa đơn riêng; thu tiền bán hàng và nộp trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của Công ty xăng dầu Phú Thọ thì Công ty xăng dầu Phú Thọ thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT theo tỷ lệ 2% trên doanh thu bán hàng chưa có thuế GTGT tại Cục Thuế tỉnh Yên Bái. Hồ sơ khai thuế GTGT là tờ khai thuế GTGT theo mẫu số 05/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty xăng dầu Phú Thọ biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
 - Cục Thuế t
ỉnh Hòa Bình;
- Cục Thuế tỉnh Phú Thọ;
 - Lưu
: VT, KK (3b).

 TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Nguyễn Thị Thu Phương

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.