Open navigation

Công văn 1754/TCT-TNCN ngày 27/04/2016 Khấu trừ, kê khai thuế thu nhập cá nhân tại hội sở ngân hàng

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1754/TCT-TNCN

V/v Khấu trừ, kê khai Thuế TNCN tại hội sở ngân hàng

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2016

Kính gửi:

- Ngân hàng TMCP Tiên phong
- Ngân hàng TMCP Quân đội Việt Nam
 - Ngân hàng TMCP Á Châu.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 169/2016/CV-TP Bank, công văn số 145/2016/CV-TP Bank ngày 14/3/2016 của ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên phong; công văn số 1690/MB-HS ngày 02/12/2015 của ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội Việt Nam và công văn số 6729/CV-NVTTKTT.15 ngày 07/12/2015, công văn số 1312/Cv-KTC.16 ngày 24/3/2016 của ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu cùng phản ánh việc khấu trừ, kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân (thuế TNCN) tại hội sở của ngân hàng. Sau khi báo cáo Bộ Tài chính vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 28, Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định:

“1. Khấu trừ thuế là việc tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện tính trừ số thuế phải nộp vào thu nhập của người nộp thuế trước khi trả thu nhập

2. Các loại thu nhập phải khấu trừ thuế:

...b) Thu nhập từ tiền lương, tiền công, tiền thù lao, kể cả tiền thù lao từ hoạt động môi giới;

...e) Thu nhập từ trúng thưởng;...”

Tại Điều 26, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

- “Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân và cá nhân có thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân thực hiện khai thuế và quyết toán thuế theo hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ tại văn bản hướng dẫn về quản lý thuế”

- Tại điểm c, khoản 1, Điều 16, Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 27/7/2013 của Chính phủ hướng dẫn:

“Tổ chức, cá nhân trả thu nhập là cơ sở sản xuất, kinh doanh nộp hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân”.

Căn cứ hướng dẫn trên: Kể từ ngày 01/01/2016, trường hợp các ngân hàng (MB, ACB, TP Bank) thực hiện theo mô hình hội sở ngân hàng trực tiếp chi trả và hạch toán tập trung toàn ngân hàng tại hội sở các khoản chi: thu nhập có tính chất tiền lương, tiền công của cán bộ công nhân viên toàn hệ thống; tiền thù lao, tiền lương, tiền công, tiền chi khác cho các cá nhân thực hiện dịch vụ mà không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba tháng; thu nhập từ trúng thưởng cho cá nhân trúng thưởng; thì các ngân hàng thực hiện khấu trừ, kê khai tập trung tại hội sở ngân hàng đối với các khoản thu nhập nêu trên. Tờ khai thuế TNCN được nộp cho cơ quan thuế quản lý hội sở ngân hàng. Số thuế TNCN phải nộp được phân chia theo từng địa phương nơi ngân hàng có chi nhánh, hội sở theo số thuế TNCN thực tế phát sinh ở chi nhánh, hội sở.

Khi nộp tờ khai thuế TNCN hàng tháng/quý và quyết toán thuế TNCN hàng năm cho cơ quan thuế quản lý hội sở, hội sở ngân hàng lập kèm bảng kê chi tiết số thuế nộp theo từng địa phương nơi có chi nhánh, hội sở (bảng kê gồm các nội dung: Tên hội sở, chi nhánh ngân hàng, mã số thuế, cơ quan thuế trực tiếp quản lý, số thuế phải nộp cho từng địa phương nơi có hội sở, chi nhánh) và chuyển bản chụp bảng kê chi tiết này cho các cơ quan thuế địa phương nơi có chi nhánh để đối chiếu số thu. Căn cứ trên bảng kê chi tiết này, hội sở ngân hàng chuyển tiền nộp thuế về các cơ quan thuế địa phương (sử dụng mã số thuế 10 số) qua kênh thanh toán liên ngân hàng đến các ngân hàng thương mại ủy nhiệm thu (ngân hàng thương mại nơi KBNN địa phương mở tài khoản tiền gửi hoặc tài khoản chuyên thu) để KBNN địa phương hạch toán số thu phát sinh phù hp với số hội sở ngân hàng kê khai.

Tổng cục Thuế trả lời để các ngân hàng được biết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Vụ PC, CST, TCNH, NSNN (BTC);
- Cục Thuế các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Vụ PC, KK&KTT, DNL (TCT);
 - Lưu: VT, TCT (VT,TNCN).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Đặng Ngọc Minh

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.