Open navigation

Công văn 1760/TCT-CS ngày 27/04/2016 Chính sách thuế đối với chi phí thuê quản lý nước ngoài

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1760/TCT-CS

V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2016

Kính gửi:

- Cục Thuế thành phố Hà Nội;
 - Công ty TNHH Tháp Trung tâm Hà Nội.

(Địa chỉ: 49 Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội).

Tổng cục Thuế nhận được công văn số FIN 07-03/16 ngày 8/3/2016 của Công ty TNHH Tháp Trung tâm Hà Nội về chính sách thuế đối với chi phí thuê quản lý nước ngoàiVề vấn đề này, sau khi báo cáo Lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về chi phí thuê quản lý trước thời Điểm cuối năm 2012, Tổng cục Thuế đã có công văn số 189/TCT-CS ngày 18/01/2016 trả lời Công ty TNHH Tháp Trung tâm Hà Nội. Đề nghị Công ty kê khai và nộp bổ sung số tiền thuế TNDN đối với phần chi phí thuê quản lý vượt mức hướng dẫn tại Thông tư liên Bộ số 13/TTLB ngày 8/10/1997 của Bộ Kế hoạch đầu tư và Bộ Tài chính hướng dẫn việc thuê t chức quản lý đ quản lý kinh doanh của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Trường hợp Công ty chưa nộp bổ sung tiền thuế đối với phần chi phí thuê quản lý vượt mức hướng dẫn tại Thông tư liên Bộ số 13/TTLB nêu trên thì phải nộp số tiền thuế còn thiếu và tiền chậm nộp tương ứng; thời Điểm bắt đầu tính tiền chậm nộp kể từ khi cơ quan thuế ra quyết định truy thu hoặc thông báo (hoặc thông báo xử lý thuế) đối với số tiền thuế nộp thiếu.

Đề nghị Cục Thuế thành phố Hà Nội căn cứ văn bản quy phạm pháp luật và tình hình cụ th của Công ty đ hướng dẫn thực hiện theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo Cục Thuế thành phố Hà Nội và Công ty TNHH Tháp Trung tâm Hà Nội biết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTr Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Các Vụ: PC, CST (BTC);
- Vụ PC (TCT);
 - Lưu VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Cao Anh Tuấn

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.