Open navigation

Công văn 1823/TCT-CS ngày 04/05/2016 Chính sách tiền thuê đất đối với tổ chức kinh tế được nhà nước cho thuê đất

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 ----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1823/TCT-CS

V/v chính sách tiền thuê đất.

Hà Nội, ngày 4 tháng 5 năm 2016

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội.

Trả lời Công văn số 3298/CT-QLĐ ngày 20/01/2016 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về vướng mắc chính sách tiền thuê đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Điểm 2đ Mục I Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu quy định:

“2. Giảm chi phí sản xuất kinh doanh, tạo Điều kiện cho doanh nghiệp hạ giá thành và tiêu thụ sản phẩm

đ) Giảm 50% tiền thuê đất năm 2013, năm 2014 đối với các tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân được nhà nước cho thuê đất mà số tiền thuê đất phải nộp theo quy định tại Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ tăng quá 2 lần so với mức nộp năm 2010 (theo chính sách thu tiền thuê đất trước ngày Nghị định số 121/2010/NĐ-CP có hiệu lực thi hành). Trường hợp tiền thuê đất sau khi được giảm vẫn lớn hơn 2 lần so với tiền thuê đất phải nộp của năm 2010 thì được giảm tiếp tiền thuê đất đến mức bằng 2 lần tiền thuê đất phải nộp của năm 2010.

…”

- Tại Điểm a, Khoản 1, Điều 7, Thông tư số 16/2013/TT-BTC ngày 8/2/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc gia hạn, giảm một số Khoản thu Ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu quy định:

“Điều 6. Giảm tiền thuê đất

1. Đối tượng áp dụng

a) Tổ chức kinh tế (bao gồm cả các đơn vị sự nghiệp có thu, hợp tác xã), hộ gia đình, cá nhân được nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê hàng năm từ trước ngày 31/12/2010, sử dụng đất đúng Mục đích, từ năm 2011 thuộc diện phải Điều chỉnh đơn giá thuê đất theo quy định tại Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ và số tiền thuê đất phát sinh năm 2013, năm 2014 tăng hơn 2 lần so với số tiền thuê đất phát sinh năm 2010.

…”

- Tại Điểm 2 Công văn số 17969/BTC-QLCS ngày 30/12/2011 của Bộ Tài chính quy định:

“2- Điều kiện được giảm tiền thuê đất.

Tổ chức kinh tế thuộc đối tượng quy định tại Mục 1 Công văn này, để được giảm tiền thuê đất phải đáp ứng đủ 3 Điều kiện sau đây:

2.1- Đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp;

…”

Trường hợp Công ty Cổ phần Thiết bị cơ điện và Xây dựng được UBND thành phố Hà Nội cho thuê đất theo Quyết định số 3188/QĐ-UBND ngày 25/06/2009 với Mục đích để làm trụ sở làm việc và cơ sở sản xuất; Công ty đã ký hợp đồng thuê đất số 233/HĐTĐ với Sở Tài nguyên và Môi trường, trong đó quy định thời gian tính tiền thuê đất từ ngày 25/06/2009; ngày 12/02/2015, cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất theo quy định của Công ty từ ngày 02/12/2014, Công ty cũng được Liên ngành trực thuộc UBND thành phố Hà Nội xem xét, quyết định xác định Mục đích sử dụng đất thực tế thì Công ty thuộc đối tượng được xem xét giảm tiền thuê đất 06 tháng cuối năm 2014 đối với phần diện tích đất sử dụng đúng Mục đích sử dụng; đối với phần diện tích đất Công ty sử dụng không đúng Mục đích thì Công ty phải nộp tiền thuê đất theo quy định.

Đề nghị Cục Thuế thành phố Hà Nội căn cứ hồ sơ cụ thể để thực hiện theo đúng quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hà Nội được biết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTg Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Công ty CP Thiết bị điện và Xây dựng;
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Cục QLCS (BTC);
- Vụ Pháp chế (TCT);
 - Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Hoàng Thị Hà Giang

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.