Open navigation

Công văn 1839/TCT-CS ngày 04/05/2016 Sử dụng biên lai thu phí, lệ phí sau khi đổi tên, địa chỉ kinh doanh

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1839/TCT-CS

V/v sử dụng biên lai thu phí, lệ phí sau khi đi tên, địa chỉ kinh doanh.

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2016

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hi Phòng.

Trả lời công văn số 30/CT-HCAC ngày 08/1/2016 của Cục Thuế thành phố Hải Phòng v sử dụng biên lai thu phí, lệ phí sau khi đi tên, địa ch kinh doanh, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm a khoản 3.1 Điều 3 Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“...Khi thay đổi toàn bộ hoặc một trong các chỉ tiêu về hình thức và nội dung của Biên lai (kể cả nội dung bt buộc và không bắt buộc), Cơ quan thu phí, lệ phí phải gửi thông báo bằng văn bản tới Cơ quan Thuế trực tiếp quản lý đồng thời niêm yết thông báo kèm theo mẫu biên lai (mới) tại địa điểm thu trong vòng 10 ngày trước khi sử dụng”.

Tại khoản 2 Điều 9 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 hướng dẫn về phát hành hóa đơn của tổ chức kinh doanh như sau:

“...Đối với các số hóa đơn đã thực hiện thông báo phát hành nhưng chưa sử dụng hết có in sẵn tên, địa chỉ trên tờ hóa đơn, khi có sự thay đổi tên, địa chỉ nhưng không thay đổi mã số thuế và cơ quan thuế qun lý trực tiếp, nếu t chức kinh doanh vẫn có nhu cầu sử dụng hóa đơn đã đặt in thì thực hiện đóng dấu tên, địa chỉ mới vào bên cạnh tiêu thức tên, địa chỉ đã in sẵn đ tiếp tục sử dụng và gửi thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp (mẫu số 3.13 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này)”.

Căn cứ hướng dẫn trên, Tng cục Thuế thống nhất với đề xuất xử lý của Cục Thuế thành phố Hải Phòng tại công văn số 30/CT-HCAC ngày 08/1/2016, theo đó, để tránh lãng phí và tạo điều kiện cho doanh nghiệp có chứng từ thu kịp thời trong hoạt động kinh doanh, chấp thuận cho hai doanh nghiệp trên được tiếp tục sử dụng số lượng Biên lai thu tiền phí, lệ phí không mệnh giá và có mệnh giá do đơn vị đặt in còn tn sau khi đổi tên. Trước khi sử dụng, Công ty phải thực hiện đóng dấu tên mới bên cạnh tiêu thức tên cũ để sử dụng và gửi thông báo điều chnh tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Tổng cục Thuế tr lời để Cục Thuế thành phố Hải Phòng được biết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (BTC);
- Vụ PC (TCT);
 - Lưu: VT, CS(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


 Cao Anh Tuấn

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.