Open navigation

Công văn 3255/NHNN-TTGSNH Chấn chỉnh việc thực hiện quy định về lãi suất huy động


NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT

-------

Số: 3255 / NHNN - TTGSNH & nbsp ;

V/v chấn chỉnh việc thực hiện quy định về lãi suất huy động

NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2016Kính gửi: - Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (Cục I, Cục II);

- Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố.


Thời gian gần đây, Ngân hàng Nhà nước nhận được thông tin phản ánh trên thị trường xuất hiện tình trạng một số ngân hàng lách luật vượt trần lãi suất huy động USD để thu hút ngoại tệ (một trong những cách thức được các ngân hàng áp dụng theo thông tin phản ánh đó là thay vì trực tiếp nhận lãi từ khoản tiền gửi bằng USD, khách hàng được tư vấn gửi thêm một khoản tiền VNĐ. Sau đó, toàn bộ lãi từ khoản tiền gửi USD được cộng dồn vào lãi của khoản tiết kiệm tiền VND). Đây là hành vi vi phạm các quy định của pháp luật và chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước về hoạt động huy động vốn.


Từ tình hình trên, để đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, an toàn hoạt động của TCTD và ổn định thị trường tiền tệ, Thống đốc NHNN yêu cầu Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng thành phố Hà Nội; Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh) và NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố thực hiện các nội dung sau:


 1. Chủ động theo dõi, nắm bắt thông tin và giám sát việc chấp hành lãi suất huy động của các TCTD thuộc chức năng quản lý trên địa bàn.


 2. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định về lãi suất huy động đối với các TCTD thuộc chức năng quản lý trên địa bàn; xử lý nghiêm theo quy định đối với những trường hợp vi phạm, quy trách nhiệm cụ thể đối với cá nhân, tổ chức có liên quan (nếu có).


 3. Trường hợp phát hiện và áp dụng các hình thức xử lý TCTD có vi phạm liên quan đến việc chấp hành quy định về lãi suất hoặc trường hợp phát hiện các phương tiện thông tin đại chúng phản ánh không đúng vấn đề, đề nghị đơn vị gửi báo cáo nhanh (kèm văn bản, quyết định xử lý) về Ngân hàng Nhà nước (CQTTGSNH, Văn phòng NHNN) để kịp thời đăng tải trên Website của NHNN và / hoặc có ý kiến đối với cơ quan báo chí, phương tiện thông tin đại chúng.


 4. Không xem xét, chấp thuận đề nghị của các TCTD về việc mở mới chi nhánh, phòng giao dịch, máy ATM, văn phòng đại diện, cung cấp dịch vụ mới hoặc triển khai nghiệp vụ kinh doanh mới; Hạn chế, đình chỉ, tạm đình chỉ một hoặc một số hoạt động ngân hàng (nếu xét thấy cần thiết) đối với các TCTD để xảy ra tình trạng vi phạm các quy định về lãi suất huy động (trừ trường hợp đặc biệt được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chấp thuận vì mục đích an ninh, quốc phòng, chính trị, xã hội) cho đến khi chấm dứt hoàn toàn vi phạm.


 5. Giám đốc, Chánh Thanh tra, giám sát NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố, Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng Tp. Hà Nội (Cục I), Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân

hàng Tp. Hồ Chí Minh (Cục II) chịu trách nhiệm trước Thống đốc NHNN trong mọi trường hợp để xảy ra các vi phạm quy định về lãi suất tại các TCTD trên địa bàn nhưng không kịp thời phát hiện, xử lý và báo cáo Thống đốc NHNN./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Thống đốc NHNN; (để b/c)

 • PTĐ Nguyễn Phước Thanh; (để b/c)

 • PTĐ Nguyễn Thị Hồng; (để b/c)

 • PTĐ Nguyễn Đồng Tiến; (để b/c)

 • Lưu: VP, TTGSNH1.

KT. THỐNG ĐỐC

PHÓ THỐNG ĐỐC


Nguyễn Phước Thanh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.