Open navigation

Công văn 3256/VPCP-TCCV ngày 11/05/2016 Kiến nghị của Công ty Damsan

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3256/VPCP-TCCV

V/v: Kiến nghị của Công ty Damsan

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2016

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Về đề nghị của Văn phòng Chính phủ tại Phiếu trình số 4403/PTr ngày 09 tháng 5 năm 2016 về kiến nghị của Công ty cổ phần Damsan, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến chỉ đạo như sau:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu kiến nghị của Công ty cổ phần Damsan (sao gửi kèm theo) phục vụ việc xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư, kinh doanh theo Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTgCP;
- Công ty cổ phần Damsan;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT;
 - Lưu: VT, TCCV (3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
 Kiều Đình Thụ

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.