Open navigation

Công văn 1865/TCT-CS Thuế giá trị gia tăng đối với máy, thiết bị chuyên dùng khác phục vụ cho sản xuất nông nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1865 / TCT - CS

V/v: thuế GTGT

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2016


Kính gửi: Tổng công ty Máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam.

(Lô D, khu D1, Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Hà Nội)


Tổng cục Thuế nhận được công văn số 525 / CV - VEAM ngày 31/12/2015 của Tổng công ty Máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam về thuế GTGT. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


Tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 12 / 2015 / NĐ - CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định đối tượng không chịu thuế GTGT như sau:


“…..máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp gồm: Máy cày; máy bừa; máy phay; máy rạch hàng; máy bạt gốc; thiết bị san phẳng đồng ruộng; máy gieo hạt; máy cấy; máy trồng mía; hệ thống máy sản xuất mạ thảm; máy xới, máy vun luống, máy vãi, rắc phân, bón phân; máy, bình phun thuốc bảo vệ thực vật; máy thu hoạch lúa, ngô, mía, cà phê, bông; máy thu hoạch củ, quả, rễ; máy đốn chè, máy hái chè; máy tuốt đập lúa; máy bóc bẹ tẽ hạt ngô; máy tẽ ngô; máy đập đậu tương; máy bóc vỏ lạc; xát vỏ cà phê; máy, thiết bị sơ chế cà phê, thóc ướt; máy sấy nông sản (lúa, ngô, cà phê, tiêu, điều...), thủy sản; máy thu gom, bốc mía, lúa, rơm rạ trên đồng; máy ấp, nở trứng gia cầm; máy thu hoạch cỏ, máy đóng kiện rơm, cỏ; máy vắt sữa và các loại máy chuyên dùng khác.


Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn các loại máy chuyên dùng khác dùng cho sản xuất nông nghiệp thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng theo quy định tại Khoản này.”


Tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 26 / 2015 / TT - BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đối tượng không chịu thuế GTGT như sau:


“Máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp gồm: máy cày; máy bừa; máy phay; máy rạch hàng; máy bạt gốc; thiết bị san phẳng đồng ruộng; máy gieo hạt; máy cấy; máy trồng mía; hệ thống máy sản xuất mạ thảm; máy xới, máy vun luống, máy vãi, rắc phân, bón phân; máy, bình phun thuốc bảo vệ thực vật; máy thu hoạch lúa, ngô, mía, cà phê, bông; máy thu hoạch củ, quả, rễ; máy đốn chè, máy hái chè; máy tuốt đập lúa; máy bóc bẹ tẽ hạt ngô; máy tẽ ngô; máy đập đậu tương; máy bóc vỏ lạc; xát vỏ cà phê; máy, thiết bị sơ chế cà phê, thóc ướt; máy sấy nông sản (lúa, ngô, cà phê, tiêu, điều...), thủy sản; máy thu gom, bốc mía, lúa, rơm rạ trên đồng; máy ấp, nở trứng gia cầm; máy thu hoạch cỏ, máy đóng kiện rơm, cỏ; máy vắt sữa và các loại máy chuyên dùng khác”

Sau khi lấy ý kiến Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính đã có các công văn số 12848 / BTC - CST ngày 15/9/2015, công văn số 1677 / BTC - TCT ngày 29/01/2016 hướng dẫn Cục Thuế, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn cụ thể một số loại máy, thiết bị chuyên dùng khác phục vụ cho sản xuất nông nghiệp.


Tại Khoản 2 công văn số 1677 / BTC - TCT ngày 29/01/2016 hướng dẫn:


“2. Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn hoặc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố xác nhận các máy, thiết bị chuyên dùng khác phục vụ cho sản xuất nông nghiệp chưa được hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 26 / 2015 / TT - BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính, Điểm 1 công văn số 12848 / BTC - CST ngày 15/9/2015 và Điểm 1 công văn này theo nguyên tắc: Máy, thiết bị và linh kiện đồng bộ để lắp ráp thành máy móc, thiết bị sử dụng trong nông nghiệp và không thể sử dụng cho mục đích khác là máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ sản xuất nông nghiệp thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Luật số 71 / 2014 / QH13 ngày 26/11/2014 sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Luật thuế.”


Đề nghị Tổng công ty nghiên cứu các hướng dẫn nêu trên và nếu có vướng mắc, đề nghị Tổng công ty có văn bản trao đổi cụ thể với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về “các bộ cụm linh kiện tổng thành” có phải là máy móc, thiết bị chuyên dùng khác phục vụ cho sản xuất nông nghiệp hay không để làm căn cứ xác định thuế GTGT.


Tổng cục Thuế trả lời để Tổng công ty Máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để b/c);

  • Cục Thuế TP Hà Nội;

  • Vụ PC-BTC;

  • Vụ PC-TCT;

  • Lưu: VT,CS(2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH 

PHÓ VỤ TRƯỞNG


Nguyễn Hữu Tân

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.