Open navigation

Công văn 5562/TCT-KK Tiền chậm nộp đối với tiền cấp quyền khai thác khoáng sản


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  5562 / TCT - KK

V/v tiền chậm nộp đối với tiền cấp quyền khai thác khoáng sản


Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2015


Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Định


Trả lời công văn số  2506 / CT - QLN  ngày 10/12/2015 về việc không tính tiền chậm nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản của Cục Thuế tỉnh Bình Định, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ các quy định tại :

  • Khoản 3 Điều 76, khoản 1 Điều 77 Luật Khoáng sản số  60 / 2010 / QH12  ngày 17/11/2010 quy định về tiền cấp quyền khai thác khoáng sản;

  • Điều 15; khoản 3, Điều 16 Nghị định số  203 / 2013 / NĐ - CP  ngày 28/11/2013 quy định về trách nhiệm của các cơ quan trong công tác tính, thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản;

  • Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn,

Theo các qui định nêu trên, việc xác định nghĩa vụ nộp tiền khai thác khoáng sản thuộc trách nhiệm của cơ quan Tài nguyên môi trường. Cơ quan thuế có trách nhiệm ra thông báo gửi tổ chức, cá nhân nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và đôn đốc việc thực hiện. Trường hợp tổ chức, cá nhân chưa nộp hoặc nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản vào ngân sách nhà nước sau thời hạn quy định theo thông báo của cơ quan Thuế thì ngoài số tiền phải nộp theo thông báo, tổ chức, cá nhân còn phải nộp tiền chậm nộp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Trường hợp tổ chức, cá nhân gặp khó khăn do các yếu tố khách quan như giải phóng mặt bằng, thiên tai, thiệt hại về tài sản... , nếu có văn bản đồng ý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì Cục Thuế hướng dẫn tổ chức, cá nhân lập hồ sơ đề nghị miễn tiền chậm nộp theo quy định tại Điều 35 Thông tư số  156 / 2013 / TT - BTC  ngày 06/11/2013 được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 11 Điều 2 Thông tư số  26 / 2015 / TT - BTC  ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bình Định được biết và thực hiện.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Cục thuế các  tỉnh / TP(để  biết và thực hiện)

  • Các vụ: PC, CS; QLN&CCNT;

  • Lưu: VT, KK (3b).


KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đại Trí

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.