Open navigation

Công văn 5566/TCT-CS ngày 25/12/2015 Chính sách thuế đối với xử lý vi phạm về hóa đơn bất hợp pháp

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5566/TCT-CS

V/v Chính sách thuế

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2015

Kính gửi: Cục Thuế TP.Cần Thơ

Trả lời công văn số 200/CT-TTr ngày 18/09/2015 của Cục Thuế tỉnh TP.Cn Thơ về việc chính sách thuế đối với xử lý vi phạm về hóa đơn bất hợp pháp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 15 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 01/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT.

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 21 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế quy định: “2. n định từng yếu tố liên quan đến việc xác định s thuế phải nộp: Người nộp thuế theo phương pháp kê khai bị ấn định từng yếu t liên quan đến việc xác định s thuế phải nộp trong các trường hợp sau:

a) Trường hợp kiểm tra thuế, thanh tra thuế có căn cứ chứng minh người nộp thuế hạch toán kế toán không đúng quy định, s liệu trên s kế toán không đy đủ, không chính xác, trung thực dn đến không xác định đúng, các yếu t làm căn cứ tính s thuế phải nộp trừ trường hợp bị ấn định số thuế phải nộp...”

Tại Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/07/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành về thuế TNDN quy định: “7. Trừ các khoản chi nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

2.1. Khoản chi không đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều này...”

Căn cứ hướng dẫn tại các văn bản nêu trên:

- Về thuế GTGT: Theo trình bày của Cục Thuế, Công ty TNHH XD Hữu Nghị đã khắc phục hậu quả, đã nộp tiền thuế GTGT vào NSNN.

- Về thuế TNDN: Căn cứ khoản 2 Điều 21 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý thuế; khoản 1 Điều 6 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/07/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN: Đ nghị Cục Thuế TP.Cần Thơ căn cứ hướng dẫn tại các văn bản nêu trên và tình hình thực tế để thực hiện ấn định thuế TNDN theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế TP.Cần Thơ được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để b/cáo);
- Vụ PC (BTC);
- Vụ PC (TCT);
 - Lưu: 
VT, CS (2b).

TL. TNG CỤC TRƯỞNG
 KT. VỤ T
RƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Nguyễn Hữu Tân

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.