Open navigation

Công văn 118/BTC-TCHQ Quy định về khu phi thuế quan


BỘ TÀI CHÍNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  118 / BTC - TCHQ

V/v quy định về khu phi thuế quan

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2016


Kính gửi: Hội doanh nghiệp khu kinh tế - thương mại đặc biệt Lao Bảo.

(06 Nguyễn Huệ, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng hóa, tỉnh Quảng Trị)


Bộ Tài chính nhận được công văn số  01 / 2015 / BC - HDNLB  ngày 25/11/2015 của Hội doanh nghiệp khu kinh tế - thương mại đặc biệt Lao Bảo kiến nghị về việc sửa đổi, bổ sung khái niệm về Khu phi thuế quan tại Dự thảo Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu sửa đổi. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:


Dự thảo Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu sửa đổi đã bổ sung quy định rõ, cụ thể tiêu chí của khu phi thuế quan để được hưởng chính sách ưu đãi, đó phải là những khu có hàng rào cứng, mọi hoạt động xuất nhập cảnh của phương tiện, xuất nhập khẩu của hàng hóa phải được giám sát quản lý hải quan và của các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan (bộ đội, biên phòng, cơ quan kiểm dịch, kiểm tra tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa...) để minh bạch, phù hợp thông lệ quốc tế và phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại.


Bộ Tài chính thông báo để Hội doanh nghiệp khu kinh tế - thương mại đặc biệt Lao Bảo được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lãnh đạo Bộ Tài chính (để b/c);

  • Vụ CST, Vụ PC (BTC), Cục GSQL (TCHQ);

  • Lưu: VT, TCHQ (14b).

TL. BỘ TRƯỞNG

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Vũ Ngọc Anh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.