Open navigation

Công văn 12397/TCHQ-GSQL ngày 31/12/2015 Vướng mắc thực hiện Quyết định 3740/QĐ-TCHQ

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12397/TCHQ-GSQL

V/v vướng mắc thực hiện Quyết định 3740/QĐ-TCHQ ngày 17/11/2015

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng

Trả lời vướng mắc của Cục Hải quan TP. Hải Phòng nêu tại công văn số 9395/HQHP-GSQL ngày 16/12/2015 về việc vướng mắc thực hiện Quyết định 3740/QĐ-TCHQ ngày 17/11/2015, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đối với vướng mắc việc giao nhiệm vụ gắn seal, kích hoạt seal và giám sát việc vận chuyển container; việc bàn giao seal GPS cho người khai hải quan; đồng ý với ý kiến đề xuất của Cục Hải quan TP. Hải Phòng nêu tại Điểm 3.1 và 3.2 công văn số 9395/HQHP-GSQL dẫn trên. Theo đó:

1.1. Nhiệm vụ thông báo, tạo lập hồ sơ, gắn seal, kích hoạt seal và giám sát việc vận chuyển container.

- Giao Đội Giám sát Hải quan thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng KV III thực hiện nhiệm vụ thông báo cho người khai hải quan/ người điều khiển phương tiện vận tải đăng ký giám sát bằng seal định vị GPS theo mẫu Phiếu đăng ký giám sát bằng seal định vị ban hành tại Phụ lục II Quyết định, tạo lập hồ sơ, gắn seal, kích hoạt seal và giám sát việc vận chuyển container;

- Đối với các lô hàng vận chuyển kết hợp việc thông báo cho người khai hải quan/người điều khiển phương tiện vận tải đăng ký giám sát bằng seal định vị GPS theo mẫu Phiếu đăng ký giám sát bằng seal định vị ban hành tại Phụ lục II Quyết định do Đội Thủ tục thực hiện việc thông báo. Đội thủ tục bàn giao Phiếu đăng ký cho Đội Giám sát để thực hiện các công việc tiếp theo.

1.2. Việc bàn giao seal GPS cho người khai hải quan

Ghi vào mục “các vấn đề khác có liên quan đến hàng hóa và hồ sơ hải quan” tại biên bản bàn giao tại mẫu 10/BBBG/GSQL Thông tư 38/2015/TT-BTC các nội dung về bàn giao seal định vị GPS; số IMEI của seal GPS.

2. Đối với vướng mắc vận hành Hệ thống.

Đề nghị Cục Hải quan TP. Hải Phòng thống nhất với Vụ Tài vụ quản trị để bố trí cán bộ kỹ thuật hỗ trợ ban đầu cho hoạt động của Hệ thống seal định vị GPS tại Hải Phòng.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan thành phố Hải Phòng biết, triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ TVQT (để t/h);
 - Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Vũ Ngọc Anh

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.