Open navigation

Công văn 12415/TCHQ-GSQL ngày 31/12/2015 Triển khai thực hiện Quyết định 52/2015/QĐ-TTg

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12415/TCHQ-GSQL

V/v triển khai thực hiện Quyết định 52/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2015

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Tổng cục Hải quan nhận được báo cáo vướng mắc của một số Cục Hải quan tỉnh biên giới khi triển khai thực hiện Quyết định 52/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định về quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới, về việc này, Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:

1. Đối với quy định tại khoản 1 Điều 5 Quyết định số 52/2015/QĐ-TTg về lựa chọn thương nhân đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật được thực hiện mua bán hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới:

Tổng cục Hải quan đã có công văn số 12267/TCHQ-GSQL ngày 28/12/2015 đề nghị Bộ Công Thương trao đổi với UBND các tỉnh biên giới đất liền sớm triển khai nội dung quy định tại khoản 1 Điều 5 nêu trên và hướng dẫn đối với trường hợp chưa kịp công bố danh sách doanh nghiệp đáp ứng đủ các điều kiện, được thực hiện mua bán hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới, đến nay chưa có văn bản trả lời.

Để đảm bảo thực hiện đúng theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời tránh ách tắc hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới, yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh biên giới đất liền kịp thời báo cáo, tham mưu cho UBND tỉnh công bố Danh sách doanh nghiệp đáp ứng đủ các điều kiện, được thực hiện mua bán hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới của tỉnh. Trong trường hợp chưa kịp công bố Danh sách thì khi làm thủ tục hải quan cần có ý kiến bằng văn bản của UBND tỉnh đồng ý đối với từng doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới.

2. Thủ tục hải quan, quản lý thuế và chính sách mặt hàng đối với hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa của cư dân biên giới:

Thực hiện theo Quyết định 52/2015/QĐ-TTg và các văn bản hướng dẫn hiện hành nếu không trái với Quyết định 52/2015/QĐ-TTg cho đến khi các Thông tư hướng dẫn có hiệu lực.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết, thực hiện./. 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTr Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để báo cáo);
- UBND các tỉnh biên giới (để phối hợp);
 - Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG Vũ Ngọc Anh

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.