Open navigation

Công văn 30/TCHQ-GSQL Thực hiện thủ tục chuyển nhượng xe ô tô TN về nước làm việc theo lời mời


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  30 / TCHQ - GSQL 

V/v vướng mắc thực hiện thủ tục chuyển nhượng xe ô tô tạm nhập của người Việt Nam định cư ở nước ngoài về nước làm việc theo lời mời

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2016


Kính gửi: Cục Hải quan Thành phố Hà Nội.


Trả lời công văn số  4180 / HQHN - TXNK  ngày 23/12/2015 của Cục Hải quan Thành phố Hà Nội về vướng mắc thực hiện thủ tục chuyển nhượng 01 xe ô tô tạm nhập theo Giấy phép số  05 / TN - CGVN  ngày 10/11/2011 do Cục Hải quan Thành phố Hà Nội cấp cho ông Nguyễn Quốc Thành là người Việt Nam định cư ở nước ngoài về nước làm việc theo lời mời (thời hạn làm tạm nhập tái xuất xe từ tháng  9 / 2011  đến tháng  9 / 2015) , về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


  1. Đồng ý để ông Nguyễn Quốc Thành được thực hiện việc chuyển nhượng chiếc xe ô tô tạm nhập theo Giấy phép số  05 / TN - CGVN  ngày 10/11/2011 nêu trên theo quy định tại Thông tư số  143 / 2015 / TT - BTC  ngày 11/9/2015 của Bộ Tài chính. Thời điểm chuyển nhượng xe là thời điểm hết thời hạn tạm nhập xe (tháng  9 / 2015) .


  2. Đồng thời thực hiện xử lý vi phạm về thời hạn làm thủ tục hải quan theo quy định tại Nghị định số  127 / 2013 / NĐ - CP  ngày 15/10/2013 của Chính phủ và các văn bản liên quan.


  3. Các quy định khác liên quan đến việc chuyển nhượng xe phải đảm bảo theo quy định hiện hành.


Tổng cục Hải quan trả lời nội dung trên để Cục Hải quan Thành phố Hà Nội biết, thực hiện./Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.