Open navigation

Công văn 37/TCHQ-TXNK Phân loại, áp dụng mức thuế mặt hàng magiê sulphat


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  37 / TCHQ - TXNK 

V/v phân loại, áp dụng mức thuế mặt hàng magiê sulphat

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2016


Kính gửi: Công ty TNHH Hóa chất Thiên Việt.


Tổng cục Hải quan nhận được Công văn số  081215 / CVHĐ  ngày 9/12/2015 của Công ty TNHH Hóa chất Thiên Việt hỏi về mức thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng (GTGT) áp dụng đối với mặt hàng có kết quả phân tích là magiê sulphat nhập khẩu theo tờ khai hải quan số  100492826340 / A11  ngày 28/7/2015. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

  1. Về thuế nhập khẩu:

    • Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số  156 / 2011 / TT - BTC  ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính thì: Mặt hàng nhập khẩu có kết quả phân tích là "Magnesium sulphate. 7H2O" theo thông báo kết quả phân tích kèm mã số hàng hóa số  1956 / TB - PTPL  ngày 31/8/2015, công văn số  537 / PTPLHCM - NV  ngày 30/9/2015 của Trung tâm PTPL hàng hóa XNK - Chi nhánh tại TP. HCM được phân loại thuộc nhóm 28.33 "Sulphat; phèn (alums); peroxosulphat (persulphat)" phân nhóm “-Sulphat loại khác”, mã số 2833.21.00 “- - Của magiê”.

    • Căn cứ Thông tư số  164 / 2013 / TT - BTC  ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế thì mặt hàng "Magnesium sulphate.7H2O" thuộc mã số 2833.21.00 có mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 5%.

  2. Về thuế GTGT:

Căn cứ khoản 1 Điều 3 Luật số  71 / 2014 / QH13  ngày 26/11/2014; khoản 1 Điều 3 Nghị định số  12 / 2015 / NĐ - CP  ngày 12/2/2015; khoản 2 Điều 1, Thông tư số  26 / 2015 / TT - BTC  ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính; Biểu thuế GTGT ban hành kèm theo Thông tư số  83 / 2014 / TT - BTC  ngày 26/6/2014 của Bộ Tài chính; Điều 11 Thông tư số  219 / 2013 / TT - BTC  ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính; khoản 1 Điều 4 Thông tư số  83 / 2014 / TT - BTC , thì: trường hợp mặt hàng nhập khẩu nêu trên nếu được xác định là phân bón theo quy định thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Hóa chất Thiên Việt biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • VT: VT, TXNK, PL-Thanh(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK 

PHÓ CỤC TRƯỞNGTrịnh Mạc Linh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.