Open navigation

Công văn 61/TCHQ-KTSTQ ngày 05/01/2016 Công nhận doanh nghiệp ưu tiên

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

 ----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 61/TCHQ-KTSTQ

V/v công nhận doanh nghiệp ưu tiên

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH nhà máy tàu biển Hyundai-Vinashin.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1083/HQKH-KTSTQ ngày 20/11/2015 của Cục Hải quan Khánh Hòa báo cáo kết quả kiểm tra điều kiện doanh nghiệp ưu tiên đối với công ty TNHH nhà máy tàu biển Hyundai Vinashin (Công ty), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo thông lệ Quốc tế và pháp luật của Việt Nam, chế độ ưu tiên trong lĩnh vực hải quan áp dụng cho các doanh nghiệp được đánh giá là tuân thủ tốt pháp luật (bao gồm cả các chức danh chủ chốt trong công ty); có cơ chế kiểm soát nội bộ tốt, bao gồm kiểm soát hoạt động xuất nhập khẩu, hoạt động kinh doanh, tài chính và một số tiêu chí khác.

Báo cáo Tài chính của Công ty thể hiện Công ty bị lỗ ba năm liên tục (2012-2014) với tổng số tiền lỗ trên một trăm triệu đô la Mỹ.

Đối chiếu với điều kiện quy định tại Thông tư 72/2015/TT-BTC ngày 12/5/2015 của Bộ Tài chính thì Công ty chưa đáp ứng điều kiện để được công nhận doanh nghiệp ưu tiên.

Tổng cục Hải quan thông báo để các Công ty được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
 - PTCT. Nguyễn Văn 
Cẩn (thay b/c);
 - Cục Hải quan Khánh Hòa (đ
 biết);
 - Lưu: VT, KTSTQ (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC KTSTQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Lê Thu

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.