Open navigation

Quyết định 74/QĐ-TTg Phê duyệt danh mục Dự án


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 74/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2016


QUYẾT ĐỊNH


VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC DỰ ÁN DO CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA LIÊN HỢP QUỐC (UNDP) TÀI TRỢ


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ


Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 11089/BKHĐT-KTĐN ngày 16 tháng 12 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Phê duyệt danh mục Dự án “Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong các tòa nhà thương mại và chung cư cao tầng tại Việt Nam” do UNDP tài trợ không hoàn lại từ nguồn viện trợ của Quỹ Môi trường Toàn cầu (GEF) với các nội dung chính sau:

 1. Cơ quan chủ quản Dự án: Bộ Xây dựng

  Chủ Dự án: Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường

 2. Mục tiêu của Dự án: Giảm lượng phát thải các-bon bằng cách nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong các tòa nhà thương mại và chung cư cao tầng ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Mức giảm phát thải trực tiếp CO2eq ước tính khoảng 37.680 tấn CO2 tính đến thời điểm Dự án kết thúc và tổng lượng phát thải CO2 trực tiếp giảm được trong cả chu kỳ dự án là 236.382 tấn CO2eq. Mức giảm phát thải gián tiếp ước tính giảm 6% lượng phát thải hàng năm cộng dồn trong 10 năm sau khi Dự án kết thúc.

 3. Các kết quả chính của Dự án:

  1. Quy chuẩn quốc gia về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả (EECB) được sửa đổi, bổ sung; tăng cường năng lực thực thi Quy chuẩn EECB của các bên liên quan.

  2. Đề xuất các sáng kiến hỗ trợ và phát triển thị trường sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

  3. Xây dựng và trình diễn một số mô hình mẫu với tòa nhà thương mại sử dụng công nghệ năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

 4. Thời gian thực 

  Địa bàn thực hiện: Thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố Hà Nội gồm:

 5. Tổng hạn mức vốn của Dự án: 22.476.550 USD, trong đó:

  1. Vốn ODA do GEF viện trợ không hoàn lại thông qua UNDP: 3.198.000 USD.

  2. Vốn đối ứng và đồng tài trợ của các cơ quan phía Việt Nam: 19.278.550 USD, bao


  • Vốn đối ứng của Bộ Xây dựng: 2.100.000 USD, bao gồm:

   + Tiền mặt: 9.850.500.000 đồng (tương đương 450.000 USD)

   + Hiện vật tương đương: 1.650.000 USD

  • Vốn đối ứng bằng hiện vật của Bộ Công Thương tương đương 600.000 USD

  • Vốn đồng tài trợ bằng hiện vật của các đối tác tham gia: 16.578.550 USD

 6. Nguồn và cơ chế tài chính trong nước:

 • Đối với vốn ODA: cấp phát 100% từ ngân sách trung ương.

 • Vốn đối ứng bằng tiền mặt và hiện vật do cơ quan chủ quản và cơ quan tham gia tự bố

trí theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.

- Vốn đồng tài trợ bằng hiện vật do các bên liên quan đóng góp thông qua các chương trình, dự án đang triển khai tại Việt Nam. Vốn đồng tài trợ này không cung cấp trực tiếp cho Dự án trên.

Điều 2. Bộ Xây dựng phối hợp với Văn phòng UNDP tại Việt Nam và các cơ quan liên quan xây dựng, phê duyệt, ký Kế hoạch hoạt động hàng năm và triển khai thực hiện Dự án theo đúng các quy định hiện hành, bảo đảm sử dụng viện trợ ODA hiệu quả, Dự án đạt mục tiêu đề ra.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Công Thương, Ngoại giao và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:

 • TTg CP, các PTTg;

 • Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Xây dựng, Ngoại giao, Công Thương;

 • VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, KTN; TGĐ Cổng TTĐT;

 • Lưu: VT, QHQT (3).KT. THỦ TƯỚNG 

PHÓ THỦ TƯỚNGHoàng Trung Hải

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.