Open navigation

Công văn 9363/UBND-NC Triển khai thi hành Luật Hộ tịch trên địa bàn Thành phố Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 9363/UBND-NC

V/v triển khai thi hành Luật Hộ tịch trên địa bàn Thành phố

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2015


Kính gửi: - Các sở, ngành: Tư pháp, Thông tin và Truyền thông;

- UBND các quận, huyện, thị xã.


Ngày 4/12/2014, Chủ tịch nước đã ban hành Lệnh số 18/2014/L-CTN về việc công bố Luật hộ tịch và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016, để triển khai thi hành Luật Hộ tịch đồng bộ, thống nhất, kịp thời giải quyết thủ tục hành chính của công dân tại UBND cấp huyện, xã trên địa bàn Thành phố từ ngày 01/01/2016, UBND Thành phố chỉ đạo như sau:


 1. Sở Tư pháp:


  • Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 1657/QĐ-UBND ngày 17/04/2015 của UBND Thành phố về việc triển khai thi hành Luật hộ tịch trên địa bàn thành phố Hà Nội;


  • Hướng dẫn Phòng Tư pháp các quận, huyện, thị xã thực hiện việc xây dựng, niêm yết quy trình giải quyết hồ sơ hành chính theo quy định của Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành tại bộ phận “Một cửa”, tổ chức tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hành chính từ ngày 01/01/2016 theo thẩm quyền.


  • Phối hợp với các cơ quan truyền thông tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến nội dung Luật Hộ tịch, đặc biệt là việc thay đổi thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch từ ngày 01/01/2016.


 2. Sở Thông tin và Truyền thông:


  • Phối hợp với Sở Tư pháp hướng dẫn công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung Luật hộ tịch trên các phương tiện thông tin đại chúng của Thành phố (Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Báo Hà Nội mới, Báo Kinh tế Đô thị, Báo Pháp luật Xã hội, Báo an ninh Thủ đô,…), để quán triệt, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn Thành phố về ý nghĩa, vai trò nội dung của Luật hộ tịch, góp phần kịp thời thống nhất thực thi các quy định của Luật.


  • Tăng cường tuyên truyền việc phân cấp thực hiện thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch từ ngày 01/01/2016.

 3. UBND các quận, huyện, thị xã:


 • Chỉ đạo Văn phòng (Bộ phận Một cửa), Phòng Tư pháp, UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức thực hiện nghiêm việc niêm yết quy trình giải quyết hồ sơ hành chính trong lĩnh vực hộ tịch, tổ chức tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính theo thẩm quyền mới được phân cấp từ ngày 01/01/2016 theo quy định của Luật.


 • Tập trung tuyên truyền, phổ biến Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành cho cán bộ, công chức và người dân trên địa bàn quận, huyện, thị xã.


 • Tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi hành Luật, báo cáo UBND Thành phố xem xét giải quyết (gửi Sở Tư pháp để tổng hợp)./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Bộ Tư pháp; để báo cáo

 • TT TU, TT HĐND TP; để báo cáo

 • Đ/c Chủ tịch UBND TP; để báo cáo

 • Công an Thành phố, Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội TP;

 • VPUB: CVP, PCVP, P.C.Công, NC, các phòng CV;

 • Các Báo, Đài: PTTH Hà Nội, Hà Nội mới, Kinh tế Đô thị, Pháp luật Xã hội, An ninh Thủ đô;

 • Lưu: VT.


TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCHLê Hồng Sơn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.