Open navigation

Công văn 5665/TCT-CS Phương pháp tính thuế giá trị gia tăng


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 5665/TCT-CS

V/v phương pháp tính thuế GTGT

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2015


Kính gửi: Cục Thuế TP Hà Nội

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 70619/CT-KK&KTT ngày 02/11/2015 của Cục Thuế TP Hà Nội về phương pháp tính thuế GTGT của Công ty TNHH Xây dựng và cầu đường Việt Nam. Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phương pháp khấu trừ thuế.

Công văn số 624/TCT-CS ngày 28/02/2014 của Tổng cục Thuế hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ đăng ký kê khai thuế GTGT theo Mẫu số 06/GTGT.

Theo nội dung trình bày, ngày 10/03/2014 Công ty TNHH Xây dựng và Cầu đường Việt Nam đã gửi Thông báo áp dụng phương pháp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ (Mẫu số 06/GTGT) theo đường bưu điện đến cơ quan thuế nhưng bị thất lạc; do không nhận bản đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ của Công ty TNHH Xây dựng và Cầu đường Việt Nam, Cục Thuế đã chuyển Công ty thuộc diện kê khai nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp. Từ Tháng 03/2014 đến Tháng 08/2015, Công ty TNHH Xây dựng và Cầu đường Việt Nam đã xuất hóa đơn GTGT giao cho khách hàng và khách hàng đã kê khai, khấu trừ thuế GTGT; Công ty đã lập, nộp tờ khai thuế GTGT theo tháng gửi đến cơ quan thuế và đã báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn GTGT theo quy định.

Đề nghị Cục Thuế TP Hà Nội kiểm tra tình hình thực hiện kê khai thuế, nộp thuế của Công ty trong 02 năm (năm 2014, 2015) nếu đúng trường hợp Công ty TNHH Xây dựng và Cầu đường Việt Nam đã gửi Thông báo áp dụng phương pháp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

(Mẫu số 06/GTGT) đến cơ quan thuế nhưng bị thất lạc, Công ty đã xuất hóa đơn kê khai thuế GTGT đầu ra và khách hàng đã kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào thì xem xét chấp thuận tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty TNHH Xây dựng và Cầu đường Việt Nam được áp dụng phương pháp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ từ năm 2014.


Ngoài ra, đề nghị Cục Thuế TP Hà Nội rà soát lại từng khâu trong quản lý thuế từ việc tiếp nhận gửi Mẫu 06, việc kiểm tra hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế đến việc theo dõi nghĩa vụ kê khai thuế trên ứng dụng của cơ quan thuế để hướng dẫn doanh nghiệp kịp thời thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế trả lời Cục Thuế TP Hà Nội được biết.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Vụ PC-BTC;

  • Vụ PC-TCT;

  • Lưu: VT, CS (3b).


KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.