Open navigation

Công văn 257/BYT-BH Thực hiện khảo sát cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin


BỘ Y TẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 257/BYT-BH

V/v thực hiện khảo sát cơ sở hạ tầng CNTT

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2016


Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương


Thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử và Kế hoạch hành động số 1212/KH-BYT ngày 31/12/2015 của Bộ Y tế thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử.

Để bảo đảm tiến độ triển khai kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám chữa bệnh và kết nối liên thông dữ liệu khám chữa bệnh phục vụ công tác thanh toán bảo hiểm y tế trên toàn quốc, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện một số việc sau:

  1. Chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh trực thuộc (kể cả ngoài công lập) cung cấp thông tin khảo sát hiện trạng hạ tầng công nghệ thông tin theo các biểu mẫu tại đường link sau đây: http://khaosatcntt.moh.gov.vn/ (thực hiện các bước theo hướng dẫn khai báo số liệu ban hành kèm theo tại phụ lục số 3).

  2. Chỉ đạo các Trung tâm y tế tuyến huyện tập hợp số liệu từ các Trạm y tế xã trực thuộc gửi qua tài khoản (user name) đã được khởi tạo cho TTYT qua đường link trên. Trong trường hợp trên địa bàn huyện không có Trung tâm y tế thì Bệnh viện tuyến huyện sẽ chịu trách nhiệm tập hợp số liệu từ các Trạm y tế xã trực thuộc.

  3. Tổng hợp báo cáo khảo sát theo phụ lục 1 (gồm bản giấy và điện tử) gửi về Vụ Bảo hiểm y tế, Bộ Y tế trước ngày 31/01/2016.

Các phụ lục đính kèm của công văn này bao gồm: Phụ lục 1: Bảng tổng hợp thông tin của Sở Y tế


Phụ lục 2: Bảng khảo sát hiện trạng cơ sở hạ tầng CNTT bệnh viện các tuyến. Phụ lục 3: Tài liệu hướng dẫn sử dụng khai báo số liệu điện tử.


(Thông tin chi tiết xin liên hệ ThS. Kiều Quang Tuân, ĐT: 0916813283 hoặc ThS.DS Nguyễn Quốc Toản, ĐT: 0936.334.484- Vụ Bảo hiểm y tế, Bộ Y tế. Email: cnttbhyt@gmail.com).Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Bộ trưởng (để báo cáo);

  • TT Phạm Lê Tuấn (để báo cáo);

  • Lưu: VT, BH.


TL. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ BẢO HIỂM Y TẾTống Thị Song Hương

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.