Open navigation

Công văn 441/TCHQ-PC ngày 15/01/2016 Vướng mắc và gia hạn thời hạn ra quyết định về xử phạt vi phạm hành chính

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 441/TCHQ-PC

V/v gia hạn thời hạn ra quyết định xử phạt VPHC và vướng mắc về xử phạt VPHC

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn.

Trả lời công văn số 2736/HQLS-CBL ngày 30/12/2015 và công văn số 58/HQLS-CBL ngày 11/01/2016 của Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn xin ý kiến chỉ đạo về vướng mc liên quan đến việc xử phạt vi phạm hành chính và gia hạn thi hạn ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH cơ khí Tuấn Ngọc, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc gia hạn thời hạn ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính:

- Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 66 Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012; căn cứ hồ sơ vụ việc và đ nghị của Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn tại công văn số 58/HQLS-CBL ngày 11/01/2016 nêu trên, Tổng cục Hải quan đồng ý gia hạn thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với trường hợp vi phạm của Công ty TNHH cơ khí Tuấn Ngọc là 30 ngày, kể từ ngày 18/01/2016.

- Đ nghị Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn trên cơ sở hồ sơ vụ việc, căn cứ quy định tại Bộ luật hình sự năm 1999 (đã được sửa đổi bổ sung năm 2009), Điều 22 Thông tư số 190/2013/TT-BTC ngày 12/12/2013 của Bộ Tài chính, xác minh làm rõ hành vi vi phạm của Công ty TNHH cơ khí Tuấn Ngọc có dấu hiệu tội phạm hay không để giải quyết vụ việc theo đúng quy định.

2. Về vướng mắc của Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn:

Trường hợp vụ việc không có dấu hiệu tội phạm, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn căn cứ quy định tại Khoản 1, Khoản 3 Điều 10 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính; Khoản 1, Khoản 3 Điều 5Điểm c Khoản 2, Điểm b Khoản 3 Điều 12 Nghị định số 97/2007/NĐ-CP ngày 07/6/2007 (được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 18/2009/NĐ-CP ngày 18/02/2009); Điều 60 Luật Xử lý vi phạm hành chính để giải quyết theo thẩm quyền.

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 10, Điều 121 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính, Điều 12, Điều 16 Luật Xử lý vi phạm hành chính yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn rà soát lại trình tự, thủ tục giải quyết vụ việc để xem xét trách nhiệm (nếu có) của các cá nhân có liên quan đến vụ việc trên.

Đ nghị Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn căn cứ vào các quy định của pháp luật nêu trên, đối chiếu hồ sơ vụ việc cụ thể để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
 - Lưu: VT, 
PC (02b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Vũ Ngọc Anh

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.