Open navigation

Công văn 256/VPCP-KTTH Chính sách giá khí


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 256/VPCP-KTTH

V/v chính sách giá khí

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2016


Kính gửi: Bộ Tài chính;

Bộ Công Thương;

Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;

Tập đoàn Điện lực Việt Nam.


Xét đề nghị của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại văn bản số 7754/DKVN-TMTT ngày 05 tháng 11 năm 2015 về việc chính sách giá khí và ý kiến của các Bộ: Tài chính (văn bản số 18427/BTC-TCT ngày 10 tháng 12 năm 2015), Công Thương (văn bản số 12122/BCT-TCNL ngày 26 tháng 11 năm 2015), Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 10848/BKHĐT-KTCN ngày 10 tháng 12 năm 2015), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (văn bản số 4918/EVN-TCKT-KTSX ngày 23 tháng 11 năm 2015), Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:


Đồng ý thực hiện giá khí thị trường theo nguyên tắc đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại văn bản số 2175/VPCP-KTTH ngày 02 tháng 4 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ nhưng không thấp hơn giá khí miệng giếng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt


Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Thủ tướng Chính phủ, các Phó TTg: Hoàng Trung Hải, Vũ Văn Ninh;

  • VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, các vụ:TH, TKBT, KTN;

  • Lưu: VT, KTTH (3), DH.KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp


Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.