Open navigation

Công văn 105/TCT-KK ngày 08/01/2016 Chứng từ luân chuyển hàng hóa công ty với đơn vị trực thuộc

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 ---------------

Số: 105/TCT-KK

V/v: kê khai, nộp, hoàn thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2016

 

 

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh

Trả lời công văn số 2120/CT-TTHT ngày 18/11/2015 của Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh về việc chứng từ luân chuyển hàng hóa công ty với đơn vị trực thuộc, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại:

Điểm b Khoản 3 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT, Điểm a Khoản 12 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 hướng dẫn về thuế GTGT và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

Điểm d Khoản 1 và Điểm c Khoản 3 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ;

Điểm 2.6 Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty Hal Việt Nam (trụ sở chính tại Hà Nội) có thành lập Chi nhánh tại tỉnh Bắc Ninh, Chi nhánh đăng ký kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế; Công ty có dự án đầu tư xây dựng nhà xưởng sản xuất hàng hóa xuất khẩu tại tỉnh Bắc Ninh và giao cho Chi nhánh quản lý thì Chi nhánh thực hiện kê khai khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư xây dựng nhà xưởng sản xuất hàng hóa xuất khẩu tại tỉnh Bắc Ninh theo quy định hiện hành.

Sau khi nhà xưởng của Chi nhánh tại tỉnh Bắc Ninh đi vào hoạt động sản xuất:

- Nếu Chi nhánh có hạch toán kế toán thì Công ty và Chi nhánh phải sử dụng hóa đơn GTGT khi điều chuyển hàng hóa giữa Công ty và Chi nhánh để Chi nhánh làm căn cứ kê khai khấu trừ thuế tại tỉnh Bắc Ninh.

Nếu Chi nhánh không thực hiện hạch toán kế toán, không trực tiếp bán hàng cũng như không phát sinh doanh thu bán hàng tại Chi nhánh thì: Công ty và Chi nhánh sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ khi điều chuyển hàng hóa, vật tư giữa Công ty và Chi nhánh; Công ty thực hiện kê khai thuế GTGT tập trung tại trụ sở chính và nộp thuế GTGT cho trụ sở chính và Chi nhánh tại Bắc Ninh theo hướng dẫn tại Điểm d Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC nêu trên. Trường hợp này, Công ty phải có văn bản gửi Cục Thuế thành phố Hà Nội và Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh thông báo về việc: Chi nhánh tại tỉnh Bắc Ninh không thực hiện hạch toán, kế toán, không trực tiếp bán hàng cũng như không phát sinh doanh thu bán hàng; Công ty thực hiện kê khai thuế GTGT tập trung tại trụ sở chính và nộp thuế GTGT cho trụ sở chính và Chi nhánh theo hướng dẫn tại Điểm d Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh bắc Ninh được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-BTC;

 - 
Các Vụ: CS, PC (TCT);
- Lưu: VT, KK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đại Trí

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.