Open navigation

Công văn 520/BTC-CST Đề nghị giảm thuế NK các nguyên vật liệu phục vụ dự án SX Sorbitol


BỘ TÀI CHÍNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 520/BTC-CST

V/v: đề nghị giảm thuế nhập khẩu các nguyên vật liệu phục vụ dự án sản xuất Sorbitol

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2016


Kính gửi: Công ty Cổ phần Công nghiệp Hóa chất Tây Ninh.


Bộ Tài chính nhận được công văn số 248/CV-HCTN ngày 10/12/2015 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Hóa chất Tây Ninh về việc đề nghị giảm thuế nhập khẩu các nguyên vật liệu phục vụ cho dự án sản xuất Sorbitol. Về việc này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:


Khoản 14 Điều 12 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, Luật Thuế nhập khẩu quy định:


“14. Nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để sản xuất của các dự án đầu tư vào lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này hoặc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (trừ các dự án sản xuất lắp ráp ô tô, xe máy, điều hòa, máy sưởi điện, tủ lạnh, máy giặt, quạt điện, máy rửa bát đĩa, đầu đĩa, dàn âm thanh, bàn là điện, ấm đun nước, máy sấy khô tóc, làm khô tay và những mặt hàng khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ) được miễn thuế nhập khẩu trong thời hạn 05 (năm) năm, kể từ ngày bắt đầu sản xuất.”


Dự án xây dựng Nhà máy sản xuất Sobitol đặt tại huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh - là địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặt biệt khó khăn, do vậy được hưởng ưu đãi miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu phục vụ sản xuất theo quy định tại khoản 14 Điều 12 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 nêu trên.


Theo Thông tư số 14/2015/TT-BKHĐT ngày 17/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được, trong số 4 nhóm mặt hàng Công ty đề xuất giảm thuế (thuộc 5 mã hàng) thì trong nước đã sản xuất được mặt hàng Diatomite, dạng bột, mã hàng 2512.00.00 (STT34, Phụ lục IV Thông tư số 14/2015/TT- BKHĐT), tương ứng với các mặt hàng Bột trợ lọc Celite 501 và Bột trợ lọc Clarcel CBR3, mã hàng 2512.00.00 nêu tại công văn của Công ty. Các mặt hàng khác gồm Than hoạt tính, mã hàng 3802.10.00; Bột trợ lọc Clarcel DIC, mã hàng 3802.90.90; Enzym, mã hàng 3507.90.00; Xúc tác Niken - Raney, mã hàng 3815.11.00 không có tên trong Thông tư số 14/2015/TT-BKHĐT nên được hưởng ưu đãi miễn thuế nhập khẩu trong thời hạn 05 (năm) năm, kể từ ngày bắt đầu sản xuất theo quy định tại khoản 14 Điều 12 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 nêu trên. Riêng mặt hàng Bột trợ lọc Celite 501 và Bột trợ lọc Clarcel CBR3, mã hàng 2512.00.00 do trong nước đã sản xuất được nên không được hưởng ưu đãi miễn thuế nhập khẩu.

Mô tả hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam, khung thuế suất do UBTVQH quy định, cam kết WTO 2016, thuế suất nhập khẩu ưu đãi MFN hiện hành (theo Thông tư số 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015), thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của mã hàng

2512.00.00 như sau:


MÃ HS COBE

Mô tả hàng hóa

Khung thuế suất nhập khẩu

Thuế suất MFN

Thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt (2015-2018)

ACFTA

ATIGA

AKFTA

(Asean -

(Asean -

Trung

Hàn

Quốc)

Quốc)

2512.00.00

Bột hóa thạch silic (ví dụ, đất tảo cát, tripolite và diatomite) và đất silic tương tự, đã hoặc chưa nung, có trọng lượng riêng biểu kiến không quá 1.

0-3%

3%

0%

0%

0%

Theo Số liệu của TCHQ cung cấp thì KNNK của mã hàng 2512.00.00 là 1,2 triệu USD, nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc (613 ngàn USD, chiếm 51% tổng lượng nhập khẩu), Mỹ, Nga, Nhật…, trong đó thuế suất ACFTA đã là 0%.


Như vậy về cơ bản các mặt hàng là nguyên vật liệu phục vụ Dự án sản xuất Sobitol của Công ty cổ phần Công nghiệp Hóa chất Tây Ninh đã được hưởng ưu đãi về miễn thuế nhập khẩu trong thời hạn 05 năm kể từ ngày bắt đầu sản xuất (dự kiến tháng 2/2016). Riêng mặt hàng Bột trợ lọc Celite 501 và Bột trợ lọc Clarcel CBR3, mã hàng 2512.00.00 trong nước đã sản xuất được và mức thuế suất MFN tương đối thấp (3%) trong khi các mức thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt đã là 0% nên Công ty có thể tìm nguồn nhập khẩu từ các thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc, ASEAN để được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt là 0% theo quy định của các Hiệp định thương mại hàng hóa và các Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính.


Bộ Tài chính thông báo để Công ty Cổ phần Công nghiệp Hóa chất Tây Ninh và các đơn vị liên quan được biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lãnh đạo Bộ (để b/c)

  • Vụ PC, TCHQ;

  • Lưu: VT, CST.

TL. BỘ TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ 

PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lưu Đức Huy

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.