Open navigation

Công văn 462/VPCP-KTTH Tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm tra chuyên ngành hàng hóa XNK


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 462/VPCP-KTTH

V/v tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm tra chuyên ngành hàng hóa XNK

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2016


Kính gửi: Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Công Thương, Khoa học và Công nghệ.


Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 18359/BTC-TCHQ ngày 10 tháng 12 năm 2015 về kết quả triển khai thực hiện Đề án giải pháp nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:


Yêu cầu các Bộ quản lý chuyên ngành liên quan phát huy trách nhiệm và phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính để triển khai kịp thời, có hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 2026/QĐ-TTg ngày 17 tháng 11 năm 2015 và văn bản số 7910/VPCP-KTTH ngày 02 tháng 10 năm 2015 nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. Bộ Tài chính kịp thời tổng hợp tình hình, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.


Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • TTgCP, PTTg Vũ Văn Ninh (để b/c);

  • Bộ Tài chính;

  • Tổng cục Hải quan;

  • VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TKBT, TH, TGĐ Cổng TTĐT;

  • Lưu: VT, KTTH(3). LT.


KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

 PHÓ CHỦ NHIỆMNguyễn Sỹ Hiệp

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.