Open navigation

Công văn 533/TCHQ-TXNK Mở tờ khai tái nhập thiết bị y tế thuộc Dự án ODA15


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 5

V/v mở tờ khai

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2016


Kính gửi: Ban Quản lý Dự án ODA15 - Cục Quân y.

(Ngõ 276, Nghi Tàm, phường Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội)


Trả lời công văn số 54/QY-VPODA ngày 8/1/2016 của Ban Quản lý dự án ODA15 (Ban Quản lý Dự án) về việc mở tờ khai tái nhập thiết bị y tế thuộc D33/TCHQ-TXNKự án ODA15, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


 1. Đối với các khoản nợ tiền thuế, tiền chậm nộp thuộc Dự án ODA15 giai đoạn trước:


  Theo quy định tại khoản 4 Điều 5, khoản 3 Điều 6 Luật số 71/2014/QH13 về sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 106 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 21/2012/QH13; khoản 7 Điều 5 Nghị định 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ; điểm đ.3 khoản 1 Điều 34, điểm đ khoản 4 Điều 42, khoản 8 Điều 133 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính và công văn hướng dẫn số 2531/BTC-TCHQ ngày 14/2/2015 của Bộ Tài chính, đề nghị Ban quản lý dự án nộp thuế kịp thời theo đúng thời hạn khi được NSNN thanh toán để nộp thuế và không bị tính chậm nộp trong thời gian ngân sách nhà nước chưa thanh toán. Trường hợp chưa được ngân sách nhà nước thanh toán để nộp thuế thì để tránh phát sinh nợ thuế quá hạn, đề nghị đơn vị cung cấp xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về số tiền thuế chưa được thanh toán từ ngân sách nhà nước với cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai để được xử lý nợ trên hệ thống.


  Đối với khoản nợ là tiền chậm nộp phát sinh do NSNN thanh toán chậm, đề nghị Ban quản lý Dự án xuất trình chứng từ giải ngân (cấp phát) NSNN tại Kho bạc với cơ quan hải quan nơi đang có nợ tiền chậm nộp để xử lý dứt điểm.


 2. Đối với lô hàng tái nhập máy tán sỏi Laser:


Theo quy định tại khoản 30 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý thuế (sửa đổi, bổ sung Điều 101 Luật số 78/2006/QH11) thì không áp dụng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phục vụ trực tiếp an ninh, quốc phòng.


Theo quy định tại Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì:


 • Điểm a.2 khoản 2 Điều 19 quy định hàng hóa được Bộ Quốc phòng xác nhận hàng hóa nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho quốc phòng, thuộc đối tượng được xét miễn thuế nhập khẩu, không thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng thì không kiểm tra điều kiện để áp dụng biện pháp cưỡng chế theo quy định,

 • Điều 107 quy định hàng hóa nhập khẩu là hàng chuyên dùng trực tiếp phục vụ cho an ninh, quốc phòng theo kế hoạch cụ thể do Bộ chủ quản phê duyệt đã được đăng ký và thống nhất với Bộ Tài chính thuộc đối tượng xét miễn thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu.


Theo các quy định trên, nếu lô hàng máy tán sỏi Laser là hàng hóa nhập khẩu ban đầu được xác định là hàng chuyên dùng trực tiếp phục vụ cho quốc phòng thuộc đối tượng xét miễn thuế nhập khẩu, sau đó tái xuất để sửa chữa bảo hành, nay tái nhập trở lại thì không bị áp dụng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan. Trường hợp không thuộc đối tượng xét miễn thuế thì để được tái nhập lô hàng nêu trên, đề nghị Ban Quản lý Dự án xử lý dứt điểm tiền thuế nợ, tiền chậm nộp theo hướng dẫn nêu tại điểm 1 công văn này.


Tổng cục Hải quan thông báo để Ban Quản lý Dự án ODA15 - Cục Quân y biết và thực hiện./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);

 • Cục Hải quan TP. Hà Nội, Hải Phòng, Hồ Chí Minh (để t/h);

 • Lưu: VT, TXNK (3b).


TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK 

PHÓ CỤC TRƯỞNGNguyễn Hải Trang

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.