Open navigation

Công văn 58/GSQL-GQ1 Thủ tục hải quan nhập khẩu gỗ Trắc


TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 58/GSQL-GQ1

V/v thủ tục hải quan NK gỗ Trắc

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2016


Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị.


Trả lời công văn số 04/HQQT-NV ngày 04/01/2016 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị và công văn số 01/2016 ngày 03/01/2016 của Công ty TNHH MTV Anh Pháp Việt về vướng mắc khi thực hiện văn bản số 1591/GSQL-GQ1 ngày 15/12/2015, Cục Giám sát quản lý về Hải quan-Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Về việc này, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan đã có văn bản số 1623/GSQL-GQ1 ngày 23/12/2015 trao đổi với Cơ quan quản lý CITES Việt Nam. Theo đó, ngày 06/01/2015, Cơ quan quản lý CITES Việt Nam đã có văn bản số 04/CTVN-THGP phúc đáp, nội dung cụ thể như sau:


  • Đối với các giấy phép CITES có ghi Phụ lục đính kèm (see attached log list) tại ô số 9, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu phải xuất trình Phụ lục đính kèm Giấy phép có chữ ký và con dấu của Cơ quan quản lý CITES Việt Nam, phù hợp với các thông tin trong Giấy phép được cấp.


  • Khi làm thủ tục thông quan thì hàng hóa phải phù hợp với mô tả trong Phụ lục đính kèm được nêu tại ô số 9 của Giấy phép.


Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị chỉ đạo các Chi cục Hải quan trực thuộc thực hiện theo đúng nội dung hướng dẫn trả lời tại văn bản số 04/CTVN-THGP trên của Cơ quan CITES Việt Nam. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh đề nghị phản ánh về Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý về hải quan) để được kịp thời hướng dẫn./.


(Gửi kèm công văn số 04/CTVN-THGP ngày 06/01/2016 của Cơ quan quản lý CITES Việt Nam - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)./.
Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Vũ Ngọc Anh (để b/cáo);

  • Cục Hải quan các tỉnh, TP (để thực hiện);

  • Công ty TNHH MTV Anh Pháp Việt (thay t/lời);

    (Thôn 6, Xã Diễn Kỳ, Diễn Châu, Nghệ An)

  • Lưu: VT, GQ1 (3b).


CỤC TRƯỞNGNguyễn Đức Nga

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.