Open navigation

Công văn 598/TCHQ-GSQL Vướng mắc thủ tục thanh khoản tờ khai TX-TN do sát nhập DN


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 598/TCHQ-GSQL

V/v: vướng mắc thủ tục thanh khoản tờ khai tạm xuất - tái nhập do sát nhập doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2016


Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.


Trả lời công văn số 18/HQHCM-GSQL ngày 05/01/2016 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Đồng ý với đề xuất của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh nêu tại công văn số 18/HQHCM-GSQL dẫn trên, cụ thể:


  1. Thực hiện đăng ký tờ khai hải quan giấy cho lô hàng tái nhập.


  2. Thực hiện quản lý, theo dõi tờ khai hải quan tạm xuất tái nhập theo quy định tại khoản 3 Điều 84 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính.


Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện./Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGVũ Ngọc Anh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.