Open navigation

Công văn 606/TCHQ-GSQL Hướng dẫn thực hiện Thông tư 143/2015/TT-BTC


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 606/TCHQ-GSQL

V/v: hướng dẫn thực hiện Thông tư 143/2015/TT-BTC

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2016


Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hà Nội.


Trả lời công văn số 81/HQHN-GSQL ngày 11/1/2016 của Cục Hải quan thành phố Hà Nội về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Bản dịch tiếng Việt từ văn bản thông báo hoặc xác nhận hoặc thỏa thuận cho, tặng của tổ chức, cá nhân nước ngoài được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực theo quy định tại Nghị định 23/2015/NĐ-CP ngày 16/2/2015 của Chính phủ thì văn bản đó được xác định là phù hợp với quy định tại điểm h, khoản 1 Điều 4 Thông tư 143/2015/TT-BTC ngày 11/9/2015 của Bộ Tài chính.


Tổng cục Hải quan trả lời Cục Hải quan thành phố Hà Nội thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu VT, GSQL (03b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGVũ Ngọc Anh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.