Open navigation

Công văn 80/GSQL-GQ2 Hướng dẫn thủ tục hải quan mua hàng hóa từ nội địa của DNCX


TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 80/GSQL-GQ2

V/v hướng dẫn thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2016


Kính gửi: Công ty TNHH MTV Nidec Tosok Precision Việt Nam.

(Đ/c: Lô E1, E2, E3, E12 KCN Giao Long, An Phước, Châu Thành, Bến Tre)


Trả lời công văn số NTPV-A-CV-15-001 ngày 05/12/2015 của Công ty TNHH MTV Nidec Tosok Precision Việt Nam vướng mắc về thủ tục hải quan mua hàng hóa từ nội địa của DNCX và báo cáo quyết toán theo Điều 60 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


1/ DNCX mua hàng hóa từ thị trường nội địa:


Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 74 Thông tư số 38/2015/TT-BTC và theo hướng dẫn tại Điều 11 công văn số 18195/BTC-TCHQ ngày 8/12/2015 của Bộ Tài chính, trường hợp hàng hóa DNCX mua từ nội địa chấp nhận nộp đầy đủ các loại thuế theo quy định như doanh nghiệp không hưởng chế độ, chính sách DNCX thì hoạt động mua bán này không phải thực hiện thủ tục hải quan.


Đề nghị Công ty căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên để thực hiện,


2/ Lập báo cáo quyết toán theo quy định tại Điều 60 Thông tư số 38/2015/TT-BTC.


Đối với DNCX, báo cáo quyết toán được lập theo nguyên tắc nêu tại điểm a3 khoản 3 Điều 60 Thông tư số 38/2015/TT-BTC, không quy định doanh nghiệp nộp báo cáo quyết toán đối với tài sản cố định từ nguồn nhập khẩu.


Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết, thực hiện.


(Gửi kèm công văn số 18195/BTC-TCHQ ngày 08/12/2015)Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG

 PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Lê Quân

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.