Open navigation

Công văn 812/BTC-TCHQ Hướng dẫn thực hiện quy định tại Nghị định 114/2015/NĐ-CP


BỘ TÀI CHÍNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 812/BTC-TCHQ

V/v hướng dẫn thực hiện một số nội dung quy định tại Nghị định số 114/2015/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2016


Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.


Thực hiện quy định tại Điều 1 Nghị định số 114/2015/NĐ-CP ngày 09/11/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 21 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục hải quan thực hiện thống nhất như sau:

 1. Về quy định tại Khoản 3, Khoản 5 Điều 21 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2008 của Chính phủ đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 1 Nghị định số 114/2015/NĐ-CP ngày 09/11/2015 của Chính phủ đối với các trường hợp doanh nghiệp chế xuất (DNCX) được lựa chọn thực hiện hoặc không thực hiện thủ tục hải quan: Thực hiện theo quy định tại Điều 74 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính và điểm 11 công văn số 18195/BTC-TCHQ ngày 08/12/2015 của Bộ Tài chính;

 2. Về quy định tại Khoản 5 Điều 21 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2008 của Chính phủ đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 1 Nghị định số 114/2015/NĐ-CP ngày 09/11/2015 của Chính phủ đối với hoạt động thanh lý máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển, nguyên liệu, vật tư: Thực hiện theo quy định tại Điều 79 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính và điểm 9 công văn số 18195/BTC-TCHQ ngày 08/12/2015 của Bộ Tài chính;

 3. Về quy định tại Khoản 7 Điều 21 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2008 của Chính phủ đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 1 Nghị định số 114/2015/NĐ-CP ngày 09/11/2015 của Chính phủ đối với hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa tại Việt Nam: Thực hiện theo quy định tại Điều 77 Thông tư số 38/2015/TT-BTC và điểm 12 công văn số 18195/BTC-TCHQ ngày 08/12/2015 của Bộ Tài chính. Trường hợp DNCX thành lập chi nhánh riêng thì thực hiện theo quy định tại Điều 87 Thông tư số 38/2015/TT-BTC

Bộ Tài chính hướng dẫn để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố được biết, thực hiện./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Lãnh đạo Bộ (để b/c);

 • Bộ Công Thương;

 • Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

 • VCCI;

 • Tổng cục Thuế;

 • Cục Thuế tỉnh, TP (để t/h);

 • Lưu: VT, TCHQ.

TL. BỘ TRƯỞNG

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.