Open navigation

Công văn 110/BXD-KTXD Thanh toán hợp đồng thi công xây dựng


BỘ XÂY DỰNG

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 110 /BXD-KTXD

V/v: thanh toán hợp đồng thi công xây dựng.

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2016


Kính gửi: Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và thương mại Hà Thành


Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 81/HT-LD ngày 26/11/2015 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và thương mại Hà Thành về thanh toán hợp đồng xây dựng. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc thanh toán hợp đồng căn cứ vào nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và quy định của Nhà nước có liên quan. Đối với gói thầu số 25 Xây dựng đoạn nối từ đường Hồ Chí Minh vào khu du di tích lịch sử ngục Đăk Glei đoạn km0-km10+883,71 và thiết kế bản vẽ thi công được áp dụng hình thức đấu thầu, hợp đồng ký kết giữa các bên là hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh (văn bản số 81/HT-LD), vì vậy việc thanh toán hợp đồng thực hiện trên cơ sở khối lượng thực tế hoàn thành được nghiệm thu và đơn giá được điều chỉnh theo các thỏa thuận trong hợp đồng.

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và thương mại Hà Thành căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu VT, KTXD, S(8).

KT. BỘ TRƯỞNG

 THỨ TRƯỞNGBùi Phạm Khánh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.