Open navigation

Quyết định 141/QĐ-TTg Xuất cấp trang thiết bị y tế dự trữ quốc gia


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 141/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2016QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XUẤT CẤP TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DỰ TRỮ QUỐC GIA

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Xét đề nghị của Bộ Y tế tại văn bản số 10362/BYT-KH-TC ngày 31 tháng 12 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

 1. Bộ Y tế xuất cấp (không thu tiền) trang thiết bị y tế thuộc hàng dự trữ quốc gia cho các bệnh viện được Bộ Y tế phân công tham gia phòng chống dịch bệnh nguy hiểm và các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng như sau:

  • Bệnh viện Phổi Trung ương: 36 thiết bị.

  • Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương: 198 thiết bị.

  • Bệnh viện Thống Nhất: 7 thiết bị.

  • Bệnh viện Phong Da liễu TW Quy Hòa: 107 thiết bị.

  • Quân khu I: 12 thiết bị.

  • Quân khu II: 8 thiết bị.

  • Quân chủng hải quân: 71 thiết bị.

  • Quân khu 9: 23 thiết bị.

 2. Căn cứ nhu cầu và nhiệm vụ của các đơn vị, Bộ Y tế phân bổ cụ thể số trang thiết bị nêu trên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng các Bộ: Y tế, Quốc phòng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:

 • Như Điều 3;

 • Thủ tướng CP, PTTg Vũ Văn Ninh,

 • VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, Trợ lý TTg, TGĐ cổng TTĐT,

  các Vụ: NC, KGVX, TH, TKBT;

 • Lưu: VT, KTTH(3).


KT. THỦ TƯỚNG 

PHÓ THỦ TƯỚNGVũ Văn Ninh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.