Open navigation

Công văn 561/VPCP-KTN Điều chỉnh Quy hoạch phát triển hệ thống cảng cạn VN


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 561/VPCP-KTN

V/v: điều chỉnh Quy hoạch phát triển hệ thống cảng cạn Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2016


Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.


Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (Công văn số 16756/BGTVT-KHĐT ngày 17 tháng 12 năm 2015) và ý kiến của các Bộ: Quốc phòng (Công văn số 12274/BQP-TM ngày 31 tháng 12 năm 2015), Tài chính (Công văn số 97/BTC-ĐT ngày 05 tháng 01 năm 2016) và Tài nguyên và Môi trường (Công văn số 95/BTNMT-KH ngày 12 tháng 01 năm 2016) về việc điều chỉnh Quy hoạch phát triển hệ thống cảng cạn Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và thỏa thuận đầu tư xây dựng, công bố mở cảng cạn, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:


Đồng ý chủ trương điều chỉnh Quy hoạch phát triển hệ thống cảng cạn Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 như đề nghị của Bộ Giao thông vận tải và ý kiến của các Bộ tại các văn bản nêu trên.


Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương liên quan tổ chức nghiên cứu, lập điều chỉnh quy hoạch phát triển hệ thống cảng cạn, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định; đồng thời, thực hiện việc thỏa thuận đầu tư xây dựng và công bố mở cảng cạn, bao gồm cả dự án đầu tư cảng cạn của Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn theo quy định của pháp luật.


Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

  • Các Bộ: Quốc phòng, Kế hoạch và Đầu tư,

Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường;

  • Cục Hàng hải Việt Nam;

  • Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn;

  • VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Trợ lý Thủ tướng Chính phủ,

TGĐ cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, V.III, NC;

  • Lưu: VT, KTN (3b). Hiền

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆMNguyễn Cao Lục

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.