Open navigation

Công văn 108/GSQL-GQ1 Hướng dẫn thực hiện Thông tư 30_2015_TT-BYT


TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  108 / GSQL - GQ1 

V/v hướng dẫn thực hiện Thông tư số  30 / 2015 / TT - BYT  ngày 12/10/2015 của Bộ Y tế

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2016


Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.


Ngày 8/1/2016, Bộ Y tế có công văn số  103 / BYT - TB - CT  hướng dẫn một số nội dung tại Thông tư số  30 / 2015 / TT - BYT  ngày 12/10/2015 quy định việc nhập khẩu trang thiết bị y tế. Đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố căn cứ nội dung hướng dẫn tại điểm 1, 2 công văn số  103 / BYT - TB - CT  nêu trên để thực hiện thống nhất. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh vượt thẩm quyền thì báo cáo về Tổng cục Hải quan để được hướng dẫn cụ thể.


Cục Giám sát quản lý về Hải quan thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./.


(Gửi kèm công văn số  103 / BYT - TB - CT  ngày 8/1/2016 của Bộ Y tế)Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Bộ Y tế - Vụ trang thiết bị và công trình Y tế (để biết);

  • Đ/c PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);

  • Công ty TNHH KHKT Toàn cầu (thay t/l)

    (Đ/c: lầu 19, Khu A tòa nhà Indochina Park Tower số 4 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đakao, Q1, Tp. Hồ Chí Minh);

  • Công ty TNHH DV & TM Phạm Nguyễn (thay t/l) (Đ/c 34/6 Yên Thế, Q. Tân Bình)

  • Lưu: VT, GSQL (3b).


KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNGNgô Minh Hải

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.