Open navigation

Quyết định 118/QĐ-BNN-BVTV Tiếp tục nhập khẩu lạc nhân từ Ấn Độ


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 118/QĐ-BNN-BVTV

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2016


QUYẾT ĐỊNH


VỀ VIỆC TIẾP TỤC NHẬP KHẨU LẠC NHÂN TỪ ẤN ĐỘ


BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN


Căn cứ Nghị định 199/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định 116/2014/NĐ-CP ngày 04/12/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật,

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Cho phép tiếp tục nhập khẩu lạc nhân (Arachis hypogaea) từ Ấn Độ.

Điều 2. Giao Cục Bảo vệ thực vật:

Thông báo cho cơ quan có thẩm quyền về kiểm dịch thực vật của Ấn Độ các biện pháp kiểm dịch thực vật phải thực hiện trước khi xuất khẩu lạc nhân theo thỏa thuận đã thống nhất giữa hai Bên;

Tăng cường các biện pháp kiểm dịch thực vật nhập khẩu đối với lạc nhân Ấn Độ nhằm đảm bảo không để đối tượng kiểm dịch thực vật xâm nhập vào Việt Nam.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
Nơi nhận:

  • Như Điều 4;

  • Các Bộ: NG, CT, TC (TCHQ);

  • Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam;

  • Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ;

  • Cục An ninh nông, lâm, ngư nghiệp;

  • Các cơ quan báo chí;

  • Lưu VT, BVTV.

BỘ TRƯỞNGCao Đức Phát

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.