Open navigation

Công văn 811/TCHQ-TXNK Thuế suất thuế nhập khẩu mặt hàng khô dầu đậu tương


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 811/TCHQ-TXNK

V/v thuế suất thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2016


Kính gửi: Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam.

(Tầng 28, Tòa nhà Lotte Center Hà Nội, 54 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội)


Tổng cục Hải quan kính chào Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và trân trọng phúc đáp công hàm số KEV-16-22 ngày 8/01/2016 của Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam về việc thuế suất thuế nhập khẩu mặt hàng khô dầu đậu tương mã số 2304.00.90 như sau:


  1. Thông tư số 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2016 (quy định tại Điều 6 của Thông tư).


  2. Trường hợp hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 2 Thông tư số 167/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN- Hàn Quốc (AKFTA) giai đoạn 2015-2018 thì được áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt AKFTA.


  3. Trường hợp mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi của một mặt hàng quy định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi thấp hơn so với mức thuế suất ưu đãi đặc biệt quy định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định thương mại tự do thì mức thuế suất thuế nhập khẩu áp dụng cho mặt hàng này sẽ là mức thuế suất MFN (quy định tại điểm c.2.4) khoản 1 Điều 37 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu).


Tổng cục Hải quan kính báo để Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam được biết. Trân trọng./.


Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Vụ Chính sách thuế - BTC (để biết);

  • Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.