Open navigation

Công văn 159/TTg-KTN Đầu tư mở rộng hầm đường bộ qua Đèo Ngang


 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2016

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

-------

Số: 159 / TTg - KTN & nbsp ;

V/v đầu tư mở rộng hầm đường bộ qua Đèo Ngang

Kính gửi: 

Bộ Giao thông vận tải;

Bộ Kế hoạch và Đầu tư.


Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 189 / BGTVT - ĐTCT ngày 08 tháng 01 năm 2016) về việc đầu tư bổ sung hạng mục mở rộng hầm đường bộ qua Đèo Ngang theo hình thức hợp đồng BOT, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:


Đồng ý bổ sung hạng mục mở rộng hầm đường bộ qua Đèo Ngang vào Dự án đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua Đèo Ngang theo hình thức hợp đồng BOT (Dự án), vẫn giữ trạm thu phí Đèo Ngang để thu phí hoàn vốn như ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 10667 / BKHĐT - KCHTĐT ngày 01 tháng 12 năm 2015. Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm thẩm định, phê duyệt điều chỉnh Dự án theo thẩm quyền, đúng quy định hiện hành, bảo đảm hiệu quả đầu tư; đồng thời, thống nhất với nhà đầu tư và các cơ quan liên quan về phương án tài chính hoàn vốn của toàn bộ Dự án./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • TTgCP, PTTg Hoàng Trung Hải;

  • Bộ Tài chính;

  • UBND các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình;

  • Tổng công ty Sông Đà (Tòa nhà HH4 đường Phạm Hùng, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, HN);

  • VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ CổngTTĐT, Vụ KTTH;

  • Lưu: VT, KTN(3).

KT. THỦ TƯỚNG 

PHÓ THỦ TƯỚNG


Hoàng Trung Hải

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.