Open navigation

Công văn 170/TTg-KTN Cách tính niên hạn sử dụng của xe taxi


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  170 / TTg - KTN 

V/v cách tính niên hạn sử dụng của xe taxi

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2016


Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.


Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số  14581 / BGTVT - VT  ngày 02 tháng 11 năm 2015) và ý kiến của các Bộ, cơ quan: Tư pháp (văn bản số  4401 / BTP - PLHSHC  ngày 27 tháng 11 năm 2015), Công an (văn bản số  2759 / BCA - C67  ngày 04 tháng 12 năm 2015), Công Thương (văn bản số  12061 / BCT - CNNg  ngày 25 tháng 11 năm 2015), Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (văn bản số  8766 / UBND - XDGT  ngày 09 tháng 12 năm 2015), Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (văn bản số  8332 / UBND - ĐTMT  ngày 31 tháng 12 năm 2015), Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia (văn bản số  474 / UBATGTQG  ngày 16 tháng 11 năm 2015), Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam (văn bản số  093 / HHVT - TV  ngày 24 tháng 11 năm 2015) về quy định cách tính niên hạn sử dụng của xe taxi, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:


Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo việc xác định niên hạn sử dụng đối với xe taxi được tính từ năm sản xuất; đồng thời nghiên cứu kiến nghị về xác định niên hạn sử dụng xe taxi tính từ năm đăng ký lần đầu trong quá trình sửa đổi, bổ sung Nghị định số  86 / 2014 / NĐ - CP  ngày 10 tháng 9 năm 2014 về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, bảo đảm thống nhất với các quy định của pháp luật có liên quan./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

  • Các Bộ: Công an, Tư pháp, Công Thương;

  • UBND các TP: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh;

  • Ủy ban ATGT Quốc gia;

  • Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam;

  • VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, PL;

  • Lưu: VT, KTN (3) PVC


KT. THỦ TƯỚNG 

PHÓ THỦ TƯỚNGHoàng Trung Hải

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.